Aktieägare


Nr. 2016-12-31 Class B shares % capital & votes
1 Verdane Capital VI 5 535 462 28.03%
2 Tibia Konsult AB 2 610 049 13.22%
3 Svenska Handelsbanken SA (privat) 2 024 004 10.25%
4 Verdane Capital VI B 1 845 201 9.34%
5 Ulf B Jacobsson 544 658 2.76%
6 Bo Lengholt 544 000 2.75%
7 Jan Robert Pärsson 534 340 2.71%
8 KMH Viken AB 365 079 1.85%
9 Yngve Andersson 340 000 1.72%
10 Startkapital i Norr AB 334 196 1.69%
Summa 10 största ägare 14 676 989 74.32%
Övriga 5 071 732 25.68%
TOTALT 19 748 721 100.00%

Kalendarium


 • Anna Stiwne/Åkerströms medverkar vid Unga Aktiespararna

  3 mars 2018

 • Redeye lunchseminarium och kvällsevent med Jan- Åke Lindqvist/WSI

  20 februari 2018

 • Bokslutskommuniké

  20 februari 2018

 • Yasemin Heper Mårtensson/Smarteq medverkar vid Aktiespararnas Aktieforum

  19 februari 2018

 • Redeye Technology Seminar

  23 november 2017

 • Extra Bolagsstämma

  8 december 2017

 • Delårsbokslut kvartal 3

  15 november 2017

 • Delårsbokslut kvartal 2

  31 augusti 2017

 • Småbolagsdagen Sheraton Hotel

  12 juni 2017

 • Rapport Q1 och årsstämma

  4 maj 2017

 • Bokslutskommuniké 2016

  20 februari 2017

 • Delårsbokslut kvartal 3

  11 november 2016

 • Delårsbokslut kvartal 2

  30 augusti 2016

 • Investerarträff Allgon

  10 maj 2016, Stockholm

 • Allgon årsstämma

  4 maj 2016, kl 15.00

 • Delårsbokslut kvartal 1

  4 maj 2016

 • Bokslutskommuniké 2015

  18 februari 2016

Prospekt


Inga prospekt att ladda ner för tillfället.

Bolagsstyrning


Bolagsordning

Ladda ner

Bolagsordning-Allgon-2017-05-04

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2017-12-08

 
Protokoll Extra bolagsstämma 8 dec 2017

Allgon AB (publ) – kallelse till extra bolagsstämma

Bilaga A Delårsrapport Allgon Q1 2017

Bilaga B Delårsrapport Allgon Q2 2017

Bilaga C Pressrelase Åkerströms beviljas 4 MSEK för utveckl.

Bilaga D Pressrelase IIOX

Emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2017-12-08

Revisorns yttrande över styrelsen redogörelse för apportegenedomens nytta och värde

Revisorns yttrande över styrelsen redogörelse för kvittning

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-04-11 – 2017-11-14

Styrelseförslag till nyem-beslut – apportemission IIOX

Styrelseförslag till nyem-beslut – kvittning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 – apport

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 ABL – kvittning

Värdering_sammanfattning

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017-05-04

Årsredovisning Allgonkoncernen 2016

Valberedningens förslag till beslut

Förslag emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2016-10-26

Kallelse till extra bolagsstämma 2016-10-26

Förslag till emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär 2016-10-26

Årsstämma

Protokoll årsstämma 2016 med bilagor

Kommunike bolagsstämma 2016

Valberedningens förslag

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Kallelse till Årsstämma 2016-05-04 Allgon

Förslag till ny bolagsordning Allgon 2016-05-04

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2016-05-04

Extra bolagsstämma

Kommunike från extra stämma i Smarteq AB (publ.)

Certified adviser

Certified Adviser

First North Certified Adviser
Humlegårdsgatan 5
NCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
Sweden
www.fnca.se
Tel 08-528 00 399

Företagsledning

Koncernledning

Koncernledning

johan_ny

Johan Hårdén
CEO Allgon AB
E-mail
+46 (0)733 859 219

Sten Hildemar
CFO Allgon AB
E-mail
+46 (0)708 790 503

Christian Olsson
CEO Allgon Supply
E-mail
+46 (0)733 859 260
yasmin

Yasemin Heper Mårtensson
CEO Smarteq AB
E-mail
+46 (0)733-977 000
Jan-Åke WSI

Jan-Åke Lindqvist
Wireless System Integration
E-mail
+46 (0)70-5554917

Revisorer

Revisorer

Vid årsstämman 2017 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
Postadress: Box 7850
103 99 Stockholm

Tel: +46 8520 590 00

Styrelse

Sven Von Holst

Styrelsens ordförande

Född 1948. Invald 2016.
Pol.mag med tidigare ledande befattningar i STORA och Stora Enso inom kommunikation, marknad och försäljning. Arbetat med organisationsutveckling, företagsförvärv, förändringsprocesser och internationella styrelseuppdrag. Styrelseordförande i Destination Sälenfjällen/Året Runt i Sälenfjällen AB.
Aktieinnehav Allgon AB:
10 000

Björn Lindblom

Styrelseledamot

Björn Lindblom (f. 1966). Björn Lindblom är en seriell entreprenör med mer än tjugo års erfarenhet från ett brett spektrum av företag. Björn var tills nyligen VD för Connode AB. Under 2016 medverkade Björn även i arbetet att sälja företaget till LSE-noterade Cyan Technologies. Björn Lindblom har tidigare haft ledande befattningar på telekomföretag så som Ericsson och MCI Worldcom. Björn Lindblom är styrelseledamot i Simplex Förvaltning AB samt Luvly AB. Aktieinnehav Allgon AB:
35 998 via B Lindblom AB

Ingalill Östman

Styrelseledamot

Född 1956. Invald 2016.
Ingalill Östman är Kommunikationsdirektör på Castellum AB. Hon är styrelseledamot i Ovako Group AB samt styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
Aktieinnehav i Allgon AB:
0

Anders_B

Anders Björkman

Styrelseledamot

Född 1959. Invald 2015.
Other current assignments: Chief Executive Officer of OnePhone Holding, Chairman of the board of Maintrac AB and a board member of Tele2 AB.
Previous assignments: Chief Executive Officer of OnePhone’s partnerships with British Telecommunications and KPN. Chief Executive Officer of Argnor Wireless Ventures, and a board member of a number of the firm’s portfolio company boards. Chief Executive Officer of SEC and of Tele2 (between 1996 and 1999).
Education: MSc from Chalmers University of Technology
Aktieinnehav i Allgon AB:
3 000

Per_N

Per Nordlander

Styrelseledamot

Född 1967. Invald 2016.
Partner på Verdane Capital Advisors.
Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Scanacon, Estate Group, BMST samt Nordic Finance.
Aktieinnehav i Allgon AB:
0


Claes Beckman

Technical Adviser Allgon Management

Claes Beckman är professor inom Antennsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och föreståndare vid avdelningen för Wireless Systems vid KTH. Styrelseledamot i Kista Science City AB, Utvecklingsavdelningen AB, Incoax Networks AB och Claes Beckman Consulting AB.


Valberedning

Valberedning

Hans Karlsson (Ordförande)
Ulf Jacobsson
Verdane Capital

Nomineringar

Kontakta ordförande Hans Karlsson för mer information:
E-mail: hans@tibiakonsult.se

2017 års årsstämma beslut avseende valberedning inför årsstämman 2018

Styrelsens ordförande ska under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som
ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per
den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare.
Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse
en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess
arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare,
har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte
vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte
vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från
bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning
ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.