Obligation 2018

Ladda ner


Företrädesemission 2018

Läs mer


Aktieägare


Nr. 2018-06-30 Class B shares % capital & votes
1 Verdane Capital VI 6 542 100 30.99%
2 Tibia Konsult AB 2 610 128 12.36%
3 Verdane Capital VI B 2 174 739 10.30%
4 Arne Wennberg 1 604 004 7.60%
5 Jan Robert Pärsson 1 245 000 5.90%
6 Bo Lengholt 593 000 2.81%
7 KMH Viken 365 079 1.73%
8 Yngve Andersson 340 000 1.61%
9 Charlotte O'Bric 266 524 1.26%
10 Conny Hedman 267 146 1.27%
Summa 16 007 720 75.83%
Övriga 5 102 230 24.17%
TOTALT 21 109 950 100.00%

Kalendarium


 • Extra Bolagsstämma

  18 juni 2018

 • Delårsbokslut kvartal 2

  29 augusti 2018

 • Delårsbokslut kvartal 3

  15 november 2018

 • Bokslutskommuniké 2018

  20 februari 2019

Prospekt


Inga prospekt att ladda ner för tillfället.

Bolagsstyrning


Bolagsordning

Ladda ner

Bolagsordning-Allgon-2017-05-04

Bolagsstämma

Extra bolagsstämma 2018-06-18

Läs kallelsen och förslagen här.

Årsstämma 2018

Protokoll årsstämma Allgon AB 2017-05-15

Kommuniké från årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Allgon AB 2018

Årsredovisning Allgonkoncernen 2017

Valberedningens förslag till beslut

Förslag emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2018-05-15
 

Extra bolagsstämma 2017-12-08

Protokoll Extra bolagsstämma 8 dec 2017

Allgon AB (publ) – kallelse till extra bolagsstämma

Bilaga A Delårsrapport Allgon Q1 2017

Bilaga B Delårsrapport Allgon Q2 2017

Bilaga C Pressrelase Åkerströms beviljas 4 MSEK för utveckl.

Bilaga D Pressrelase IIOX

Emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2017-12-08

Revisorns yttrande över styrelsen redogörelse för apportegenedomens nytta och värde

Revisorns yttrande över styrelsen redogörelse för kvittning

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-04-11 – 2017-11-14

Styrelseförslag till nyem-beslut – apportemission IIOX

Styrelseförslag till nyem-beslut – kvittning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 – apport

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 ABL – kvittning

Värdering_sammanfattning

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017-05-04

Årsredovisning Allgonkoncernen 2016

Valberedningens förslag till beslut

Förslag emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2016-10-26

Kallelse till extra bolagsstämma 2016-10-26

Förslag till emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär 2016-10-26

Årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2016 med bilagor

Kommunike bolagsstämma 2016

Valberedningens förslag

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Kallelse till Årsstämma 2016-05-04 Allgon

Förslag till ny bolagsordning Allgon 2016-05-04

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2016-05-04

Extra bolagsstämma

Kommunike från extra stämma i Smarteq AB (publ.)

Certified adviser

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
First North Certified Adviser
Humlegårdsgatan 5
Box 5807
102 48 Stockholm
Sweden
www.fnca.se
Tel 08-528 00 399

Företagsledning

Koncernledning

Koncernledning

johan_ny

Johan Hårdén
CEO Allgon AB
E-mail
+46 (0)733 859 219

Sten Hildemar
CFO Allgon AB
E-mail
+46 (0)708 790 503

Christian Olsson
CEO Allgon Supply
E-mail
+46 (0)733 859 260
yasmin

Yasemin Heper Mårtensson
CEO Smarteq AB
E-mail
+46 (0)733-977 000
Jan-Åke WSI

Jan-Åke Lindqvist
Wireless System Integration
E-mail
+46 (0)70-5554917

Revisorer

Revisorer

Vid årsstämman 2017 valdes Ernst & Young AB till revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Per Hedström som huvudansvarig revisor.

Ernst & Young AB
Jakobsbergsgatan 24
Postadress: Box 7850
103 99 Stockholm

Tel: +46 8520 590 00

Styrelse

Sven Von Holst

Styrelsens ordförande

Född 1948. Invald 2016.
Sven Von Holst är pol.mag med tidigare ledande befattningar i STORA och Stora Enso. Har arbetat med organisationsutveckling, företagsförvärv, förändringsprocesser och internationella styrelseuppdrag. Styrelseordförande i Destination Sälenfjällen/Året Runt i Sälenfjällen AB.
Aktieinnehav Allgon AB:
10 000

Björn Lindblom

Styrelseledamot

Född 1966. Invald 2016.
Björn Lindblom är entreprenör med tidigare befattning som VD för Connode AB samt ledande befattningar på telekomföretag så som Ericsson och MCI Worldcom. Styrelseledamot i Simplex Förvaltning AB samt Luvly AB.
Aktieinnehav Allgon AB:
35 998 via B Lindblom AB

Ingalill Östman

Styrelseledamot

Född 1956. Invald 2016.
Ingalill Östman är Kommunikationsdirektör på Castellum AB. Styrelseledamot i Ovako Group AB samt styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
Aktieinnehav i Allgon AB:
0

Anders_B

Anders Björkman

Styrelseledamot

Född 1959. Invald 2015.
Anders Björkman är utbildad på Chalmers och Styrelseordförande för Maintrac AB samt styrelseledamot i Tele2 AB, Digital Trading Technologies Limited T/A Consumer Data Protection och Maven Wireless AB. Tidigare VD på OnePhone, Argnor Wireless Ventures, SEC och Tele2.
Aktieinnehav i Allgon AB:
3 000

Per_N

Per Nordlander

Styrelseledamot

Född 1967. Invald 2016.
Per Nordlander är partner på Verdane Capital Advisors. Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Scanacon, Estate Group, BMST samt Nordic Finance.
Aktieinnehav i Allgon AB:
0


Claes Beckman

Technical Adviser Allgon Management

Claes Beckman är professor inom Antennsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och föreståndare vid avdelningen för Wireless Systems vid KTH. Styrelseledamot i Kista Science City AB, Utvecklingsavdelningen AB, Incoax Networks AB och Claes Beckman Consulting AB.


Valberedning

Valberedning

Hans Karlsson (Ordförande)
Ulf Jacobsson
Verdane Capital

Nomineringar

Kontakta ordförande Hans Karlsson för mer information:
E-mail: hans@tibiakonsult.se

2017 års årsstämma beslut avseende valberedning inför årsstämman 2018

Styrelsens ordförande ska under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som
ska bestå av en representant vardera för minst två av bolagets största ägare per
den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare.
Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse
en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess
arbete är slutfört ska rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare,
har det största aktieinnehavet. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte
vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte
vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från
bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning
ska meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex
månader före årsstämman. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande.