Allgons ambition och strategi

Allgongruppen sträver efter att tillföra värde till vår omvärld med minimal negativ påverkan. Allgons hållbarhetsstrategi grundar sig på FNs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Denna balanserar tre dimensioner av hållbarhet: ekonomi, samhälle och miljö.


Allgons hållbarhetsstrategi är baserad på FNs globala mål ur Agenda 2030. Dessutom ligger Allgons väsentlighetsanalys och de globala målen grunden för stora delar av koncernens hållbarhetsarbete. För att visa vilka områden som är av största vikt för våra intressenter genomfördes en intressentundersökning under 2019. Undersökningen visar vilka områden inom Allgon strategiskt skall arbeta mot samt redovisa. Följaktligen gav analysen vägledning om vilka områden som matchar mot de globala målen i Agenda 2030: 

Hållbarhet och mål inom Allgon

Hållbarhet - Mål 8Hållbarhet - Mål 10Hållbarhet - Mål 12Mål 13Hållbarhet - Mål 16

Mål 8

Med teknisk innovation och uppgradering av applikationer ökar vi med hjälp av industriell radiostyrning säkerheten på många arbetsplatser. Detta är något vi är stolta över. Vi skall även fortsättningsvis se till att vi tillverkar säkra radiostyrningsprodukter till våra kunder. För att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för goda arbetsvillkor samt arbetsmiljö har Allgon under 2020 implementerat en gemensam uppförandekod som bland annat skall inkludera riktlinjer för personalens rättigheter.

Mål 10

För att tydliggöra koncernens förhållningssätt avseende jämställdhets- och jämlikhetsfrågor har Allgon under 2020 implementerat och
harmoniserat en koncerngemensam jämställdhetspolicy. Samtliga medarbetare skall ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Dessutom syftar vårt jämställdhets och mångfaldsarbete till att skapa en tolerant arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier. Sammanfattningsvis kan du läsa jämställdhetspolicyn i sin helhet här.

Mål 12

Allgon skall sträva efter att producera och erbjuda hållbara produkter med lång livslängd. Därigenom bidrar vi till ett mer ansvarsfullt konsumentbeteende. Vi ska därtill sträva efter att, i den mån det är möjligt, konstruera våra produkter av klimatsmarta material. Koncernen ska även sträva efter att återvinna material i så stor utsträckning som möjligt inom såväl produktion som övrig verksamhet.

Mål 13

Allgon är en koncern med tillverkningsverksamhet där flera dotterbolag tillverkar fysiska produkter. Majoriteten av tillverkningsverksamheten sker inom affärsområdet industriell radiostyrning genom bolagen Tele Radio samt Åkerströms, men inkluderar även antennprodukter från bolaget Smarteq. För att skapa större förståelse för Allgons miljömässiga påverkan, framför allt avseende koldioxidutsläpp, har koncernen undersökt vad som utgör de största utsläppskällorna för bolagen. Läs den kompletta rapporten för analys och åtgärder.

Mål 16

För att säkerställa att Allgon och dess bolag inte deltar i beteenden så som mutor eller korruption, att vi följer ingångna avtal och inte använder vår ställning till personliga förmåner etcetera kommer riktlinjer om affärsetik att inrättas som en del av uppförandekoden. Denna informerar och reglerar hur koncernens personal skall agera i professionella sammanhang för att säkerställa att vi verkar i enlighet med god affärsetik.

För att läsa en detaljerad redogörelse om hur Allgon arbetar med hållbarhet och de enskilda målen rekommenderar vi den fullständiga rapporten.