Smarteq AB : Årsredovisning för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2010

Publish Date: 14 April, 2011 08:45

2010 – Smarteq fokuserar

Året i korthet

  • Verksamhetsåret 2010 har präglats av återhämtning efter konjunkturnedgången som inleddes hösten 2008. 
  • För helåret blev omsättningen 50,9 mkr, en ökning med totalt 22%, jämfört med föregående år.
  • Smarteqs största kunder inom fordonssegmentet, Automotive, utgörs av tillverkare av tunga fordon där det under året skett en återhämtning från låga nivåer och segmentet ökade med 42% jämfört med 2009. Under året har stora utvecklingsresurser lagts ner för framtagning av en ny generation multifunktions antenner för kommersiella fordon. Intäkterna från dessa satsningar kommer i allt väsentligt ge effekt efter 2011.
  • Inom marknadssegmentet Communications där omsättningen ökade med 12%, återfinns AMR, automatisk fjärravläsning av el-mätare, där pilotprojekt och utrullningar i framför allt Finland inletts under året. Detta har resulterat i en uppgång med 14% jämfört med 2009 för AMR. Fullskaliga installationer beräknas komma igång från och med 2011 och framåt. Smarteq är idag en erfaren och välkänd leverantör som erbjuder ett komplett antennkoncept för samtliga förekommande trådlösa tekniklösningar.
  • Nettoresultatet uppgick till -9,3 (-22,6) mkr. Resultatet är belastat med jämförelsestörande poster uppgående till -1,1 (-5,2) mkr i huvudsak hänförligt till kostnader för avveckling av personal. I resultatet ingår även intäkter för minskning av reserver för lagerinkurans och osäkra kundfordringar uppgående till +0,3 (-1,1) mkr.
  • Under året har kostnadsbesparingsprogrammet följts och på årsbasis var de totala besparingarna 8 mkr.

VD-kommentar

Under 2010 har omsättningen ökat och resultatet förbättrats väsentligt. Fokus har varit att hålla farten uppe i utvecklingsprojekten samtidigt som vi genomfört kostnadsbesparingar och reducerat kapitalbindningen bland annat genom en kraftig lagerreduktion.

Besparingsåtgärderna har gett resultat och vi fortsätter enligt plan arbetet mot lönsamhet. Vi är på rätt väg och planerar för framtiden samtidigt som vi fortsätter att vara kostnadsmedvetna. Vi känner av uppgången inte minst på fordonssidan där våra stora kunder ökar mot föregående år. Givet nuvarande marknadsförutsättningar ser vi en fortsatt positiv utveckling även under 2011.

Under 2009 erhöll vi en stor order från Continental i Brasilien på antenner för spårning av fordon och Q1 2010 blev vi dessutom nominerade av VW för antenner till samma system. Leveranserna till Continental och VW i Brasilien har senarelagts flera gånger på grund av att tidpunkten för införandet av lagen om obligatorisk spårningsutrustning skjutits framåt i tiden. Detta ledde till att vi inte nådde vår estimerade försäljning till Brasilien under 2010. Vi räknar inte med några större leveranser under 2011 utan snarare 2012 med den information vi har i dag.

Utvecklingen mot Volvo-koncernen går enligt plan, vi har lagt ned mycket resurser och likviditet, vilket kommer att få en betydande inverkan på framtida fakturering efter 2011.

När det gäller AMR, fjärravläsning av elmätare och andra mätare, så kallad Smart Metering, har vi vunnit affärer under året och leveranser har påbörjats till andra länder i Europa. Sakta tar det nu fart och även här kommer vi att få se en ökning jämfört med 2010.

2011 ser vi ett förändrat Smarteq med en förstärkt ledning och intensifierat fokus på proaktiv försäljning och lönsamhet. Vi har satsat offensivt genom att stärka organisationen inför den tillväxt vi förväntar oss de kommande åren inom de två marknadssegmenten Automotive och Communications.

Johan Hårdén arbetar nu som Vice VD, Sälj och Marknad och förutom Johan, har vi anställt Mats Teir, ny CFO och Christian Olsson, COO, chef för Operations, det vill säga inköp, logistik, produktion och kvalitet. Med dessa rekryteringar stärker vi bolagets stomme på de viktigaste områdena och får en erfaren, offensiv och kompetent ledning. Fokus lägger vi på att utveckla vår indirekta affär där det finns stora möjligheter för fortsatt tillväxt.

Ett annat mycket viktigt område där vi ökar insatserna är leverantörsutveckling, eftersom vi nu ser volymerna åter ta fart inom framförallt tunga fordon och applikationer för mätaravläsning.

Vi beklagar djupt och känner med hela det japanska folket kring den senaste tidens händelser i Japan. Utvecklingen följer vi dag för dag genom ständig dialog med våra kunder och leverantörer samt via media. Smarteq har inte påverkats nämnvärt på kort sikt och med den information vi har idag har vi inte kunnat bedöma den långsiktiga påverkan.

Vi måste kunna agera snabbt på förändringar i marknaden genom att vara nära kunderna med ett attraktivt erbjudande och hela tiden sträva mot att bli bättre på det vi gör.

 Vi ser fram emot ett växande och lönsamt Smarteq!

Release
Tillbaka