Företrädesemission 2018


Extra bolagsstämma i Allgon beslutade den 18 juni 2018 att öka Bolagets aktiekapital genom en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Allgons aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs i huvudsak för att finansiera Bolagets förvärv av Tele Radio International Holding AB (”Tele Radio”). Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Allgon tillföras totalt cirka 127 MSEK före transaktionskostnader. Befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 54,55 procent av antalet aktier och röster efter genomförandet av Företrädesemissionen, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja tilldelade teckningsrätter.

Företrädesrätt: Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje B-aktie som aktieägaren var registrerad för i Bolagets aktiebok på avstämningsdagen den 19 juni 2018. fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) Nya Aktier. Teckning ska ske under perioden från den 21 juni 2018 till och med den 5 juli 2018, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.
Teckningskurs: Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 5,00 SEK. Courtage utgår ej.

Med förbehåll för vissa undantag kommer aktieägare vars befintliga B-aktier är direktregistrerade på värdepappersdepåer med registrerade adresser i exempelvis Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller USA inte att erhålla Prospektet och heller inte kunna ta del av Prospektet på Bolagets hemsida. Dessa aktieägare kommer heller inte erhålla några teckningsrätter eller få möjlighet att teckna Nya Aktier.

Händelse Datum
Sista dag för handel med B-aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 15 juni 2018
Första dag för handel med B-aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 18 juni 2018
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 19 juni 2018
Prospektet för Företrädesemissionen offentliggörs 20 juni 2018
Teckningsperioden inleds 21 juni 2018
Handel med teckningsrätter inleds 21 juni 2018
Handel med BTA inleds 21 juni 2018
Handel med teckningsrätter avslutas 5 juli 2018
Teckningsperioden avslutas 9 juli 2018
Preliminärt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs 11 juli 2018
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs 13 juli 2018
Handel med BTA avslutas 18 juli 2018
Handel med Nya Aktier inleds Omkring den 20 juli 2018
Leverans av Nya Aktier Omkring den 24 juli 2018

 

Ladda ner dokument