CoC Employees

Introduction


Uppförandekoden tydliggör hur Allgon ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare och samhällsaktör. Koden gäller för medarbetares individuella ansvar och för koncernens ansvar gentemot medarbetare och det omgivande samhället. Vår uppförandekod baseras på de tio principerna i FN Global Compact.

Allgons uppfattning är att det är av vikt att uppföra sig på ett socialt och etiskt korrekt sätt. Det är vår starka övertygelse att vi måste säkerställa att medarbetares och andra personer som arbetar för vår framgång inte berövas sina mänskliga rättigheter eller få utstå lidande, fysiskt såväl psykiskt i deras arbete.

Ansvar och styrning

Allgons styrelse fastställer bolagets uppförandekod. VD och styrelse i respektive dotterbolag har det yttersta ansvaret för att uppförandekoden följs. Bolagen kan ha en egen kod så länge de uppfyller Allgons kod. Cheferna ska föregå med gott exempel och förväntas diskutera innehållet i koden i sina team och skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig trygga att ta upp aspekter eller utmaningar kopplade till koden. Cheferna ansvarar också för att samtliga medarbetare får regelbunden utbildning i uppförandekoden.

Det är alla medarbetares ansvar att agera utifrån uppförandekoden och söka stöd kring dess tillämpning hos närmaste chef. Uppförandekoden kompletteras av policy (jämställdhetspolicyn).

Lagar och förordningar
Alla som agerar i Allgons namn ska följa de lagar och regler som gäller för verksamheten. Detta är ett minimikrav i alla delar av uppförandekoden.

1. SKYLDIGHET ATT INFORMERA SAMT SIGNERA

Alla våra anställda skall underteckna detta dokument för att visa att de är medvetna om vår uppförandekod samt kommande revisioner. Ledningen skall informera de anställda om förändringar i dokumentets innehåll.

Uppförandekoden är ett öppet dokument och skall finnas åtkomligt på vår webbsida samt I våra lokaler på ett sådant sätt att alla som arbetar med oss och bidrar till våra produkter och tjänster skall vara medvetna samt följa vår uppförandekod.

Uppförandekoden bör dessutom kommuniceras till våra leverantörer samt vidaredistribueras till deras underleverantörer. Riktigt framgångsrika blir vi när alla följer de riktlinjer som anges i koden.

Vi är beredda att förtydliga innehållet och tillhörande krav I detta dokument om så efterfrågas.

2. JURIDISKA KRAV

Vi kommer, i alla förehavanden, följa nationella och regionala lagstadgade krav i de länder vi har verksamhet. Skulle några av de krav i denna kod strida mot något lands eller territoriers lagar, kommer de lokala lagarna ha prejudikat. Det är dock viktigt att förstå att våra krav inte är begränsade till kraven i nationella lagar.

3. GENERALLA ÅTAGANDEN TILL ETISKA SAMT HUMANITÄRA RÄTTIGHETER

 • Vi skall alla vara ett föredömligt exempel i etiska frågor. Inom vår verksamhet skall ärlighet samt integritet vara av högsta prioritet och ingen inblandning i mutor, utpressning eller korruption med syfte att störa den fria marknaden kommer att tolereras i någon form.

Anställda skall ställa sig själva följande frågor när något beteende framstår som tveksamt:

 • Anställda skall ställa sig själva följande frågor när något beteende framstår som tveksamt:
  • Är beteendet lagligt?
  • Följer beteendet våra uppsatta policys och koder?
  • Reflekterar beteendet våra värderingar och kultur?
  • Kan beteendet allvarligt påverka företagets intressenter?
  • Skulle du känna dig personligt bekymrad om beteendet hamnade i nyheterna?
  • Vi stödjer och respekterar skyddandet av internationellt förkunnade humanitära rättigheter. Våra ledare ska agera enligt en öppen-dörr-policy och välkomna förslag samt lyssna på bekymmer från anställda. Detta kommer få våra anställda att känna sig bekväma att ta upp alla frågor samt uppmärksamma ledare på svårigheter inom arbetstagargruppen.
 • Eventuella intressekonflikter måste tas upp och hanteras och säkerställa att alla behandlas rättvist, ha ömsesidig respekt, främja en laganda samt undvika avsikten eller uppfattning om oetiska eller komprometterande aktiviteter.
 • Vi uppmanar till en tillförlitlig och ärlig atmosfär för att förstärka vår vision om korrekt etiskt uppförande inom bolaget. Icke godkänt nyttjande av konfidentiell information eller företagshemligheter, inklusive marknads- eller kundinformation, operativ-, personal- eller finansiell information, källkod eller teknisk information såväl som immateriella rättigheter eller kunnande är strikt förbjuden. Anställda skall inte använda företagets egendom eller affärsrelationer för egen personlig vinning.

4. BARNARBETE

Vi följer och baserar vårt förhållningssätt till barnarbete på FN:s Barnkonvention. Vi accepterar inte barnarbete i vår egen leverantörskedja. Vi kommer att upphöra att samarbeta med partners som inte delar vår policy angående barnarbete.

Vi är medvetna om att det existerar och förstår att det inte går att utrota genom att införa regler och inspektioner. Vi anser dock att även om ett lands lokala lagar tillåter barnarbete har ett barn rätt att inte bli utnyttjat till förmån för ekonomisk exploatering. Ej heller att utföra arbete som kan vara riskfyllt eller störa barnets utbildning, medföra risker för mental och fysisk hälsa, spirituell, moralisk eller social utveckling.

5. ANSTÄLLDAS RÄTTIGHETER

Grundläggande humanitära rättigheter

Alla som arbetar direkt eller indirekt åt oss skall ha följande humanitära rättigheter:

 • Vi rekommenderar att alla anställda som vill skall få vara fackligt anslutna och ha rätt till kollektiva förhandlingar. Vi accepterar inga disciplinära åtgärder från arbetsgivare mot anställda som väljer att organisera eller söka fackligt medlemskap.
 • Ingen anställd skall diskrimineras mot på grund av sin hudfärg, etniska bakgrund, nationell tillhörighet, kön, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, politisk åsikt eller intressen.
 • Vi rekommenderar att alla anställda med samma erfarenhet samt kvalifikationer skall ha lika lön efter lika arbete.
 • Alla arbetstagare har rätt till ett anställningskontrakt.

Löner och arbetstid

 • Löner skall betalas ut regelbundet, i tid och på rätt nivå i enlighet med insatsen. Användandet av lagstadgade minimilöner skall undvikas snarare än rekommenderas.
 • Veckoarbetstid skall inte överstiga lagliga gränser och övertidsarbete skall vara frivilligt och kompenseras därefter. Beordrad övertid kan ske men skall följa existerande anställningsavtal.
 • Anställda skall tillåtas ha årlig semester; sjukledighet och föräldraledighet skall tillåtas utan någon form av efterspel.
 • Avskedande på grund av graviditet är inte acceptabelt.

6. ARBETSPLATSSÄKERHET

Brandsäkerhet
Vi kräver att arbetsplatssäkerhet alltid skall vara en prioritet. Byggnader måste ha klart uppmärkta flyktvägar, och eftersträvansvärt att ha nödutgångar på alla våningar. Alla anställda skall informeras om säkerhetsföreskrifterna i byggnaden, såsom nödutgångar, brandsläckare, förbandslådor etc. En utrymningsplan skall finnas på varje våning och brandlarmet skall testas regelbundet. Återkommande evakueringsövningar uppmanas.

Första hjälpen
Vi rekommenderar att första hjälpen utrustning finns i varje kontor eller byggnad i bruk och att minst en person i varje avdelning skall ha grundläggande utbildning inom första hjälpen.

Arbetsmiljö
Vi och våra leverantörer skall upprätthålla en säker, ren, hälsosam och produktiv omgivning inklusive rena toaletter.

7. MILJÖFAKTORER

Miljön är av ökande betydelse globalt och vi förväntar oss att alla våra leverantörer ska agera ansvarsfullt i detta avseende.

Vi tror på att skydda miljön och gör detta genom att uppmana till reduktion, återvinning och återanvändande av överblivet material och avfall. Vi uppmanar också till minskning av överflödigt förpackningsmaterial samt ökad användning av återvunnet och icke giftiga material närhelst möjligt. Utsläpp skall reduceras för att göra minsta möjliga åverkan på omgivningen och miljön.

Vi och våra leverantörer skall också uppfylla alla tillämpliga miljölagar och regler.

8. INSPEKTIONER OCH TILLÄMPNING

Principen om förtroende och samarbete
Vi förutsätter att alla anställda, leverantörer och deras underleverantörer att respektera denna uppförandekod och göra sitt yttersta för att leva upp till dess standard. Vi är beredda att samarbeta med våra leverantörer för att uppnå tillräckliga lösningar i individuella fall. Vi är också beredda att ta kulturella skillnader och andra faktorer i beaktande men vi kommer inte att kompromissa på de grundläggande detaljerna som beskrivs i detta dokument.

Inspektioner
Vi förbehåller oss rätten att göra oanmälda besök på arbetsplatser där personer arbetar direkt eller indirekt för oss. Vi förbehåller oss också rätten att låta en oberoende part (t.ex. en icke-statlig organisation) göra inspektioner för att säkerställa att vår uppförandekod följs.

9. AFFÄRSETIK

Affärsetik
Medarbetare ska uppträda hederligt och med omtanke, engagemang och integritet gentemot affärspartners och andra medarbetare.

 • Vi ska stå för det vi gör och det vi säger. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt.
 • Vi utnyttjar inte vår ställning för att skaffa oss personliga förmåner.
 • Givande och tagande av muta får aldrig förekomma i Allgons affärsrelationer.
 • Representation samt givande och mottagande av gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.
 • Konkurrensutsättning görs alltid där det kan anses vara affärsmässigt motiverat i enlighet med inköpsprocessen.
 • Samtliga beställningar och leveranser säkras avseende pris och kvalitet enligt bolagens egna direktiv/riktlinjer.
 • Vi fattar affärsbeslut för koncernens bästa och inte baserat på individuella hänsynstaganden eller relationer.
 • Medarbetare ska inte ha bisysslor som skulle kunna ge upphov till en intressekonflikt.
 • Vi accepterar inte att medarbetarna vid representation eller tjänsteresa deltar i aktiviteter relaterade till sexuellt utnyttjande.

Informationssäkerhet och integritet
Vi värderar en öppen kommunikation, inom ramen för bevarandet av affärshemligheter. Information som rör vår eller våra samarbetspartners verksamheter får endast användas för det ändamål som den är avsedd. Medarbetare som genom arbetet får del av personuppgifter måste följa tillämpliga lagkrav och kontraktsmässiga krav.

10. RAPPORTERING AV ÖVERTRÄDELSER

Allgon uppmuntrar till ett öppet och ärligt företagsklimat. Medarbetare uppmuntras att rapportera bristande efterlevnad av uppförandekoden, antingen till närmsta chef men i de fall det inte är tillämpligt till respektive dotterbolags VD eller bolagsjurist. Medarbetare som väljer att vara anonyma kan rapportera genom Allgons visselblåsarsystem. Allgon accepterar inga negativa konsekvenser för medarbetare, som i god tro, rapporterar misstänkta överträdelser.