Allgonaktien handlas på Nasdaq First North Stockholm (ALLG B) med FNCA Sweden som certified adviser.

Nedan symboler och koder för Allgonaktien:

Nasdaq Stockholm ALLG B
ISIN Code SE0008374003
Reuters Ticker ALLGb.ST
Bloomberg Ticker ALLGB:SS

Aktieägare


Nr. 2019-05-07 Class B shares % capital & votes
1 Verdane Capital VI 14 392 620 25.60%
2 Tibia Konsult AB 5 742 103 10.21%
3 Verdane Capital VI B 3 974 739 7.07%
4 Carnegie Investment Bank 2 481 376 4.41%
5 Svenska Handelsbanken 2 351 986 4.18%
6 Bertil Görling 2 333 278 4.15%
7 Avanza Bank 1 839 923 3.27%
8 Jan Robert Pärsson 1 810 000 3.22%
9 Akei AB 1 401 248 2.49%
10 AB Jier 934 165 1.66%
33 915 008 66.27%
Övriga 18 961 159 33.73%
Summa aktier 56 222 597 100.00%

Kalendarium


  • Delårsrapport andra kvartalet 2019

    29 augusti 2019

  • Delårsrapport tredje kvartalet 2019

    13 november 2019

  • Bokslutskommuniké 2019

    20 februari 2020

Bolagsstyrning


Bolagsordning

Ladda ner

Bolagsordning-Allgon-2016-05-04

Bolagsstämma

Årsstämma 2019

Protokoll årsstämma Allgon AB 2019-05-13

Årsredovisning Allgonkoncernen 2018

Kallelse till årsstämma i Allgon AB 2019

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2019-05-13

Kommuniké från årsstämma 2019

Extra bolagsstämma 2018-06-18

Läs kallelsen och förslagen här.

Årsstämma 2018

Protokoll årsstämma Allgon AB 2018-05-15

Kommuniké från årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Allgon AB 2018

Årsredovisning Allgonkoncernen 2017

Valberedningens förslag till beslut

Förslag emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2018-05-15

Extra bolagsstämma 2017-12-08

Protokoll Extra bolagsstämma 8 dec 2017

Allgon AB (publ) – kallelse till extra bolagsstämma

Bilaga A Delårsrapport Allgon Q1 2017

Bilaga B Delårsrapport Allgon Q2 2017

Bilaga C Pressrelase Åkerströms beviljas 4 MSEK för utveckl.

Bilaga D Pressrelase IIOX

Emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2017-12-08

Revisorns yttrande över styrelsen redogörelse för apportegenedomens nytta och värde

Revisorns yttrande över styrelsen redogörelse för kvittning

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-04-11 – 2017-11-14

Styrelseförslag till nyem-beslut – apportemission IIOX

Styrelseförslag till nyem-beslut – kvittning

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 7 – apport

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6

Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 ABL – kvittning

Värdering_sammanfattning

Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma 2017-05-04

Årsredovisning Allgonkoncernen 2016

Valberedningens förslag till beslut

Förslag emissionsbemyndigande

Styrelsens förslag till beslut om ersättning till ledande befattningshavare

Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2016-10-26

Kallelse till extra bolagsstämma 2016-10-26

Förslag till emissionsbemyndigande

Fullmaktsformulär 2016-10-26

Årsstämma 2016

Protokoll årsstämma 2016 med bilagor

Kommunike bolagsstämma 2016

Valberedningens förslag

Styrelsens förslag till sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Kallelse till Årsstämma 2016-05-04 Allgon

Förslag till ny bolagsordning Allgon 2016-05-04

Fullmaktsformulär stämma Allgon 2016-05-04

Extra bolagsstämma

Kommunike från extra stämma i Smarteq AB (publ.)

Certified adviser

Certified Adviser

FNCA Sweden AB
First North Certified Adviser
Humlegårdsgatan 5
Box 5807
102 48 Stockholm
Sweden
www.fnca.se
Tel 08-528 00 399

Företagsledning

 Koncernledning


Johan Hårdén, CEO Allgon

Johan Hårdén
CEO Allgon AB
E-mail
+46 (0)733 859 219

Ola Samelius
Vice CEO Allgon AB
CEO Tele Radio AB
E-mail
+46 (0)70 884 69 01

Sten Hildemar
CFO Allgon AB
E-mail
+46 (0)708 790 503

Anna Stiwne

Anna Stiwne
CEO Åkerströms Björbo AB
E-mail
+46 (0)702-447 716

Directors


 

Yasemin Heper Mårtensson
CEO Smarteq AB
E-mail
+46 (0)733-977 000

Christian Olsson
CEO Allgon Supply AB
E-mail
+46 (0)733 859 260

Jan-Åke Lindqvist
CEO WSI Sweden AB
E-mail
+46 (0)70 555 49 17

 

Revisorer

Revisorer

Vid årsstämman 2018 valdes Grant Thornton Sweden AB till revisionsfirma, med auktoriserade revisorn Erik Uhlén som huvudansvarig revisor.

Grant Thornton Sweden AB
Sveavägen 20
Postadress: Box 7623
103 94 Stockholm

Tel: 08-563 070 00

Styrelse

Sven von Holst

Styrelsens ordförande

Född 1948. Invald 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Sven von Holst är pol.mag med tidigare ledande befattningar i STORA och Stora Enso. Har arbetat med ekonomi, kommunikation, marknadsföring och försäljning, organisationsutveckling, företagsförvärv, förändringsprocesser och internationella styrelseuppdrag. Styrelseordförande i Destination Sälenfjällen/Året Runt i Sälenfjällen AB.

Aktieinnehav Allgon AB:
22 000

Björn Lindblom

Styrelseledamot

Född 1966. Invald 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Björn Lindblom är entreprenör med tidigare befattning som VD för Connode AB samt ledande befattningar på telekomföretag så som Ericsson och MCI Worldcom. Styrelseledamot i Luvly AB.

Aktieinnehav Allgon AB:
79 192 via B Lindblom AB

Ingalill Östman

Styrelseledamot

Född 1956. Invald 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ingalill Östman är civilingenjör med erfarenhet från en rad ledande roller i globala koncerner. Senast som kommunikationsdirektör på Castellum, med tidigare tunga befattningar inom SKF samt ABB. Hon sitter även i Bellman Groups styrelse, är styrelseledamot och medlem av revisionsutskottet i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän samt styrelseledamot i StyrelseAkademien Västsverige. Har tidigare även varit styrelseledamot i Ovako Group.

Aktieinnehav i Allgon AB:
6 816

Anders Björkman

Styrelseledamot

Född 1959. Invald 2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Anders Björkman är utbildad på Chalmers och Styrelseordförande för Ovzon AB, styrelseordförande Maintrac Holding AB, styrelseordförande i Maven Wireless AB samt styrelseledamot i Tele2 AB. Tidigare VD på OnePhone, Argnor Wireless Ventures, SEC och Tele2.

Aktieinnehav i Allgon AB:
6 600

Per Nordlander

Styrelseledamot

Född 1967. Invald 2016.

Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Per Nordlander är partner på Verdane Capital. Styrelseledamot i Livförsäkringsbolaget Skandia, BEWI Group, Estate Group, Bellman Group samt Nordic Finance.

Aktieinnehav i Allgon AB:
0

 

Valberedning

Valberedning

Hans Karlsson (Ordförande)
Bertil Görling
Cecilie Ellila Weltz

Nomineringar

Kontakta ordförande Hans Karlsson för mer information:
E-mail: hans@tibiakonsult.se

2018 års årsstämma beslut avseende valberedning inför årsstämman 2019

Bolagets styrelseordförande får i uppdrag att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för minst två (2) av bolagets största ägare per den 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Valberedningens ledamöter skall bestå av maximalt en styrelseledamot eller styrelsens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande.
Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Detta förslag är fullständigt.

Technical adviser

Technical Adviser

Claes Beckman

Technical Adviser Allgon Management

Claes Beckman är professor inom Antennsystem vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och föreståndare vid avdelningen för Wireless Systems vid KTH. Styrelseledamot i Kista Science City AB, Utvecklingsavdelningen AB, Incoax Networks AB och Claes Beckman Consulting AB.

Finansiell information

Obligation 2018

Ladda ner


Företrädesemission 2018

Läs mer