Allgon AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Allgon är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och lyder under den svenska aktiebolagslagen samt First North Growth Markets regelverk. Allgon tillämpar inte svensk kod för bolagsstyrning eller årsredovisningslagens regler om bolagsstyrningsrapport, eftersom First North Growth Market inte definieras som en reglerad marknad och dessa regler därmed inte är tillämpningsbara. Allgons arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden.

Styrning & kontroll

Ansvaret för ledning och kontroll av verksamheten i Allgon AB med dotterbolag fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen, verkställande direktören och den av årsstämman valda externa revisorn. Ansvaret tar sin utgångspunkt i aktiebolagslagen, bolagsordningen, First Norths regelverk samt interna arbetsordningar och instruktioner. Dessa tillämpas och följs upp med hjälp av gemensamma rapporteringsrutiner och standarder. Bolagets aktie är upptagen till handel på First North Growth Market, med kortnamnet ALLG B och har FNCA AB som Certified Adviser. Sedan den 1 augusti 2018 är bolagets företagsobligation upptagen till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm