Bolagsordning


§ 1.            Firma

Bolagets firma är Allgon AB (publ).

§ 2.            Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3.            Verksamhet

Bolaget skall tillverka, köpa, sälja och marknadsföra tillbehör för mobil kommunikation samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4.            Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 80 000 000 kronor och högst 320 000 000 kronor.

§ 5.            Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

§ 6.            Aktieslag

Aktierna skall utges i två serier, serie A och  serie B. A-­aktie medför 10 röster per aktie   och B-­aktie medför 1 röst per aktie. A-­ och B-­aktier kan i vardera serien utges till högst  det antal som motsvarar 100 procent av hela aktiekapitalet.

Vid ökning av aktiekapitalet genom nyemission som inte sker mot betalning med apportegendom skall innehavare av aktier av serie A samt serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda  erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta  beslut om kontant-­ eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande  tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje  aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att  genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 7.            Styrelse och revisorer

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter samt högst tre suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter. Till revisor får även  ett registrerat revisionsbolag utses.

§ 8.            Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-­ och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett kommer att ske i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden.

§ 9.            Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Prövning huruvida stämman har blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall, koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultat-­ och balansräkning och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt eventuellt beslut om avstämningsdag för beslutad  utdelning.
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.
 11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10.          Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

§ 11.          Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen  (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 12.         Omvandling av A-­aktie till B-­aktie

A-­aktie skall kunna omvandlas till B-­aktie i nedan angiven ordning. Framställan om sådan omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade och om omvandlingen inte avser  vederbörandes hela innehav av A-­aktier, vilka av dessa omvandlingen skall omfatta. Styrelsen för bolaget är skyldig att på närmast följande styrelsesammanträde efter framställningen behandla ärendet. Omvandlingen skall utan dröjsmål anmälas för registrering och     är verkställd, när registrering sker samt antecknas i avstämningsregistret.