Valberedning

Hans KarlssonOrdförande (Tibia Konsult AB)
Bertil Görling
Cecilie Ellila Weltz (Verdane Capital)

Nomineringar

Kontakta ordförande Hans Karlsson för mer information:
E-mail: hans@tibiakonsult.se

Valberedningens arbete

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas 2020 för beslut:

  • val av ordförande för årsstämman.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisor.
  • antalet styrelseledamöter och suppleanter.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.

Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till årsstämman.