Jämställdhets- och mångfaldspolicy för Allgon AB

INTRODUKTION

Samtliga medarbetare skall ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Allgon AB syftar till att skapa en tolerant arbetsmiljö fri från diskriminering, kränkande beteenden och trakasserier.

För att uppnå detta skall:

  • … arbetsmiljön inom bolaget vara fri från kränkande särbehandling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller intressen. I de fall diskriminering eller trakasserier förekommer skall vd eller annan utsedd person i bolaget agera skyndsamt.
  • … jämställdhets- och mångfaldsperspektiven integreras i all verksamhet vid bolaget. Alla som är verksamma inom bolaget ska informeras om vilka rättigheter och skyldigheter som råder utifrån gällande lagstiftning.
  • … alla anställda inom bolaget ha lika möjligheter och rättigheter till kompetensutveckling oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.
  • … vid rekrytering av personal jämställdhet på alla nivåer främjas. I bolagets rekryteringsarbete skall också en ökad mångfald eftersträvas.
  • … lika lön för lika och likvärdigt arbete råda inom bolaget.
  • … bolaget vara en attraktiv arbetsplats där kvinnor och män på lika sätt kan förena arbete med föräldraskap. Respektive verkställande direktör har ansvar för att medarbetarna har kännedom om denna policy.

Denna policy har fastställts vid styrelsesammanträde i Allgon AB 2019-02-19 och skall tillämpas av Allgon och dess dotterbolag.