Kallelse till årsstämma i Allgon

Allgon

Kallelse till årsstämma i Allgon AB (publ)

Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter därom, kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman kommer således att genomföras utan möjlighet till fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Förutsättningar för att delta vid årsstämman

För att äga rätt att, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska aktieägare:

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 30 april 2021,

dels anmäla sig hos bolaget för deltagande vid årsstämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Förhandsröstning nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast den 7 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 30 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 4 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.allgon.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 7 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, märkt ”Årsstämma”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anmalan@allgon.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Rätt att begära upplysningar

Enligt vad som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, märkt ”Årsstämma” eller per e-post till anmalan@allgon.se, senast den 30 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Allgons huvudkontor och på www.allgon.se senast den 5 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns det 56 222 597 utestående B-aktier och inga utestående A-aktier i bolaget. Varje B-aktie berättigar till en (1) röst per aktie på årsstämman. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår sålunda till 56 222 597 aktier, vilket motsvarar 56 222 597 röster på årsstämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman.
 2. Val av justeringspersoner.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör för år 2020.
 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 11. Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår Sophie Hagströmer, eller vid hennes förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, som ordförande vid årsstämman.

Val av justeringspersoner (punkt 2)

Styrelsen föreslår Trolle Sahlström, eller vid hans förhinder, den som styrelsen i stället anvisar, att jämte stämmans ordförande justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkänd är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonerna.

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31 samt att årets resultat avräknas mot överkursfonden med 24 921 589 SEK och att -51 650 137 SEK balanseras i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 10)

Antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, föreslås bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslut om antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 11)

Antalet revisorer, för tiden intill slutet av årsstämman 2022, föreslås uppgå till ett (1) registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Val av styrelse och revisor (punkt 12)

Till styrelse föreslås omval av Sophie Hagströmer, Trolle Sahlström, Anders Björkman och Ingalill Östman samt nyval av Björn Ingemanson och Jörgen Palmhager.

Styrelsen föreslår omval av Sophie Hagströmer som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår omval av Grant Thornton som revisor med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor (punkt 13)

Styrelsens arvode till och med utgången av årsstämman 2022 föreslås utgå till respektive ledamot med 200 000 SEK. Till styrelseledamöterna Sophie Hagströmer och Trolle Sahlström utgår dock inget styrelsearvode, vilket innebär att det totala styrelsearvodet maximalt uppgår till 800 000 SEK. Styrelseledamöterna föreslås även rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2022 med upp till 150 000 SEK. Sådana uppdrag ska utgå från styrelsen och rapporteras till denna innan utbetalning av arvode.

Revisorn föreslås ersättas med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsprinciper och enligt godkänd räkning.

Övrig information

Fullständiga förslag till beslut enligt ovan framgår under respektive punkt i kallelsen. Redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, samt på bolagets hemsida, www.allgon.se. Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget senast två veckor efter årsstämman. Kopia av redovisningshandlingarna och stämmoprotokollet kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Allgons huvudkontor.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf Stockholm, april 2021 Allgon AB (publ) Styrelsen