Allgon AB (publ) meddelar att Villkoret är uppfyllt

Publish Date: 23 februari, 2021 11:25

Den 9 februari 2021 meddelade Allgon AB (publ) (”Allgon”) samtliga innehavare av dess seniora säkerställda obligationer 2018/2022 med rörlig ränta och ISIN: SE0011282649 (”Obligationerna”) att Allgon utövar sin rätt att påkalla förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer i enlighet med villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Inlösen är villkorat av att Allgon ingår ett facilitetsavtal om 300 000 000 kronor (i enlighet med det separata pressmeddelande som offentliggjordes den 5 februari 2021) innan Avstämningsdagen (som definierat nedan) (”Villkoret”). Allgon bekräftar härmed att Villkoret är uppfyllt.

Inlösendagen för Obligationerna är den 5 mars 2021 (“Inlösendagen”) och sker till det så kallade Make Whole Price (såsom definierat i Obligationsvillkoren) tillsammans med upplupen ränta, vilket uppgår till 285 285 431 kronor för Make Whole Price och 4 554 000 kronor för upplupen ränta, totalt 289 839 431 kronor.

Make Whole Price och den upplupna räntan under Obligationerna kommer att utbetalas till de Obligationsinnehavare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 26 februari 2021 (”Avstämningsdagen”) eller sådan annan person som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på det aktuella datumet och därmed har rätt att erhålla sådan utbetalning.

Disclaimer
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021 kl. 11.25 (CET).

Allgon AB (publ) meddelar att Villkoret är uppfyllt
Tillbaka