Allgon meddelar förtida inlösen av sina obligationslån med ISIN SE0011282649

Publish Date: 9 februari, 2021 11:30

Allgon AB (publ) (“Allgon”) meddelar härmed samtliga innehavare av dess seniora säkerställda obligationer 2018/2022 med rörlig ränta och ISIN: SE0011282649 (”Obligationer”) att Allgon utövar sin rätt att påkalla förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer i enlighet med villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”).

Bure Equity AB (publ) har genom ett offentligt uppköpserbjudande förärvat cirka 80,1 procent av aktierna i Allgon. Efter utfallet av det offentliga uppköpserbjudandet innehar Bure Equity AB (publ) cirka 93,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Allgon. Det offentliga uppköpserbjudandet förklarades ovillkorat den 5 februari 2021 och utgör därför en ägarförändring (eng. Change of Control) i enlighet med Obligationsvillkoren. Enligt Obligationsvillkoren har innehavare av Obligationerna en rätt att begära att alla, men inte enbart en del, av sina Obligationer återköps i samband med en ägarförändring, en så kallad säljoption (eng. put option) (”Säljoptionen”). Dock kommer utövandet av Säljoptionen, under förutsättning att Villkoret (såsom definierat nedan) uppfylls eller efterges, inte att genomföras då Återköpsdatumet (såsom definierat nedan), vid vilket samtliga Obligationer kommer att lösas in, att infalla innan det datum som skulle gälla om Säljoptionen utnyttjas. Vidare kommer Obligationsinnehavare, under förutsättning att Villkoret uppfylls eller efterges, att erhålla en högre premie som ett resultat av att Allgon utnyttjar sin möjlighet till förtida inlösen än den premie som Obligationsinnehavarna hade erhållit genom Säljoptionen.

Återköpet är villkorat av att Allgon ingår ett facilitetsavtal om 300 000 000 kronor (i enlighet med det separata pressmeddelande som offentliggjordes den 5 februari 2021) innan Avstämningsdagen (som definierat nedan) (”Villkoret”). Villkorets uppfyllande kommer att bekräftas till Obligationsinnehavarna genom pressmeddelande. Om Villkoret inte skulle uppfyllas innan Avstämningsdagen kommer återköp inte att påkallas (om inte Villkoret efterges av Allgon) vilket om så är fallet kommer att bekräftas till Obligationsinnehavarna genom pressmeddelande.

Inlösendagen för Obligationen kommer att vara den 5 mars 2021 (“Inlösendagen”) och sker till det så kallade Make Whole Price (såsom definierat i Obligationsvillkoren) tillsammans med upplupen ränta.

Make Whole Price och den upplupna räntan under Obligationen kommer att utbetalas till de Obligationsinnehavare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 26 februari 2021 (”Avstämningsdagen”) eller sådan annan person som är registrerad hos Euroclear Sweden AB på det aktuella datumet och därmed har rätt att erhålla sådan utbetalning.

Obligationerna kommer att avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med att inlösen sker.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl.11.30 (CET).

Allgon meddelar förtida inlösen av sina obligationslån med ISIN SE0011282649
Tillbaka