Bred återhämtning i marknaden. Allgon växer framåt.

Publish Date: 25 februari, 2021 08:30

JANUARI–DECEMBER

 • Kvartalets omsättning uppgick till 115,1 MSEK, vilket är 3 procent lägre än motsvarande period i fjol.
 • Kvartalets ebitda-resultat nådde 26,0 MSEK. Det är 27 procent bättre än motsvarande period i fjol. Allgon visar styrka inom försäljning, support och flexibilitet med digitala verktyg.
 • Allgon stärker fokuset på kärnverksamheten och etablerade nya verksamheter i USA och Tyskland. Allgon har inlett processen med att slutföra renodlingen av verksamheten genom försäljningen av dotterbolaget Smarteq.
 • Under första kvartalet 2021 tar investmentbolaget Bure över som huvudägare i Allgon.

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 115,1 (119,0) MSEK, en minskning med 3,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Kvartalets EBITDA uppgick till 26,0 (20,4) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 22,6 (17,2) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,5 (10,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,0 (8,4) procent.
 • Kvartalets resultat uppgick till 8,3 (16,7) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,15 (0,30) SEK.
 • Kvartalets resultat från verksamhet under avveckling uppgick till -1,2 (-2,0) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,6 (17,2) MSEK.

Januari till december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 443,2 (474,1) MSEK, en minskning med 6,5 procent jämfört med föregående år.
 • Periodens EBITDA uppgick till 86,6 (89,5) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 19,6 (18,9) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,4 (61,9) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 (13,1) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -9,2 (44,6) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,16 (0,79) SEK.
 • Periodens resultat från verksamhet under avveckling uppgick till -23,7 (2,2) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,6 (67,6) MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2020.

VD-ord

Bred återhämtning i marknaden. Allgon växer framåt.

Industrin fortsätter öka tempot. Vi på Allgon har märkt av detta genom ökad efterfrågan och högre intensitet hos kunderna. Stegvis börjar vi närma oss fjolårets höga nivåer. Samtidigt är vi ödmjuka och beredda på skiftande förutsättningar. Vår tydliga återhämtning bygger på starka och långa kundrelationer, flexibla arbetssätt och mer digitala verktyg. Dessa erfarenheter fortsätter vi att utveckla framgent.

Världens industrier har anpassat sig och återhämtar sig allt mer. Vi märker det i högre efterfrågan på komplexa affärer och större efterfrågan. Våra radiostyrningar hjälper till att effektivisera industrins maskiner, teknik och kranar. Redan under tredje kvartalet hade vår kärnverksamhet – radiostyrningen – hämtat sig markant och var endast sex procent lägre än föregående års nivåer. Under fjärde kvartalet halverade vi avståndet ytterligare till tre procent. Under årets sista månad var omsättningen helt i nivå med samma period året innan. Det gör att vi kan blicka framåt med tillförsikt och inte minst uthållighet. Vi väntar oss i nuläget en fortsatt återgång mot ett normalläge inom industrin, med full återhämtning först under fjärde kvartalet 2021. Samtidigt är jag imponerad av hur våra dotterbolag Tele Radio och Åkerströms, som idag endast är sex månader efter plan. Vi har tagit nya marknadsandelar och expanderat verksamheten ytterligare vilket ger oss en stark position efter den globala nedstängningen.

Industrin siktar framåt
Redan i oktober var våra industrikunder tillbaka i länder som Finland, Norge, Nederländerna, Turkiet och Polen. I slutet av november var även Sverige och Tyskland ikapp 2019-års nivåer. Detta trots flera nedstängningar i Tyskland. Längst kvar i återhämtningen har framför allt länder i Östeuropa och Ryssland. Även Storbritannien kommer att dröja. På nyare och mindre marknader märker vi av inbromsningen mer tydligt, eftersom vi har färre upparbetade kundrelationer där.

Nya kunder har tillkommit inom branschen logistik. Grunden till detta är senaste årets växande näthandel som har ökat trycket mot Europas stora logistikbolag och som ökar sin automatisering.
Inom transport har en internationell lastbilsaktör beställt radiostyrning för fordon för att deras chaufför på avstånd ska kunna styra fordonet i särskilt farliga eller svåra miljöer. Tekniken finns nu i drift på lastbilar i flera europeiska länder.

Anpassning är vårt kännemärke
Senaste årets erfarenheter av hög flexibilitet vägleder oss framgent i service, försäljning och leveranser. Allgon har under året visat att vi klarar av att hantera stora överraskningar och hela koncernen har anpassat sig väl.

Digitala verktyg är ett märkbart växande inslag inom industrin. Kunder som tidigare var helt beroende av fysisk service har övergått till mer digitala kanaler. Detta är en stor förändring och en större förbättring än många inser. Kunderna återkopplar med ökade krav på snabbhet, exakthet och kontroll. Här har vår digitala förmåga varit en styrka. En fördel som vi skall fortsätta att utveckla.
Samtidigt ser Allgon fortsatt möjligheter att konsolidera den globala marknaden för radiostyrning. Branschen består idag av ett 35-tal bolag. Många av bolagen är familjeägda, vilket är en orsak till att branschen sett få samgåenden. Här ser vi att Allgon med vårt anseende, arbetssätt och ambitioner är lämpade att driva en konsolidering över tid.

Digital utveckling
Trots pandemin har vi intensifierat vår forskning och utveckling. För att tillsammans med våra kunder ha den bästa möjliga positionen när länderna öppnar igen.
Fler industribolag vill bland annat utveckla och integrera ytterligare digitala format för att bättre överblicka och planera verksamheten. Det handlar om nya plattformar, effektiva tjänster och dataanalys. Här kan även 5G bli en stödjande faktor. Huvudtekniken är fortsatt våra inarbetade radiostyrningar med sin ojämförliga kvalitet och säkerhet. Ett större intresse märks för våra nya tjänster som identifierar användare och även dokumenterar styrning, för att minska slitage, avbrott och kostnader, på ett konstruktivt och lönsamt sätt. Intresset återfinns särskilt från den tunga industrin, kärnkraft, stål, biokemi och hydro.
Vår egen produktion i Kina och Vietnam är en nyckel för vår stabilitet. När tillgången på komponenter och transporter är fortsatt ojämn, har vi noga anpassat teknik, produktion och mellanlager för att undvika förseningar. Vi har även snabbat på föryngringen av teknik, vilket vi har till godo framgent. Vi följer noga utvecklingen vad gäller den globala bristen på halvledare, något vi är förberedda på. Bristen kan däremot komma att påverka hela industrins återhämtningstakt.

Expansion i flera steg
Vår expansion startade mer påtagligt för sex år sedan. Vi växlar idag upp med två nya länder per år och vi finns nu i 19 länder globalt. Under förra året expanderade vi i USA och Tyskland. Vi avslutade året med att öppna ett nytt dotterbolag i Indien. Även 2021 planerar vi för ny expansion.

Vår huvudsakliga tillväxt finns framför allt hos våra kunder i länder där vi redan är etablerade. I steg två växer vi med samma kunder i för oss helt nya länder. Som steg tre kommer helt nya kunder och branscher i nya länder.

Att växa med ytterligare kontor i befintliga marknader är ett särskilt kvitto på att vår industriella radiostyrning har starka utsikter i industrin. Med samma kunder växer vi sedan i vår geografiska expansion till helt nya länder. Som exempelvis länderna Brasilien, Ryssland och senaste etableringen Indien.
Våra nya etableringar kan beskrivas i två faser. Första delmålet är ”svarta siffror” och sedan är målet ”utdelningar” till moderbolaget. Den senaste nyetableringen som visat svarta siffror är Brasilien, under fjärde kvartalet 2020. Nästa fas i en nyetablering märks vid vår verksamhet i Polen. Efter tre år kan moderbolaget där se fram emot den första utdelningen av vinst från den investeringen.

Bure ny huvudägare
Under första kvartalet 2021 tar investmentbolaget Bure över som huvudägare i Allgon. Bures plan är att utveckla bolaget vidare inom den egna koncernen och avnoterar därför Allgon från börsen. Fortsättningsvis går det istället att följa Allgons utveckling som en del inom Bure-koncernen. Jag vill därför ta tillfället i akt, att tacka alla aktieägare som tålmodigt ägt Allgon-aktien, när vi genom åren förvärvat, renodlat och steg för steg byggt ett nytt och starkt Allgon.

Avslutningsvis visade våra kunder och Allgon en påtaglig styrka under fjolårets olika skeden. Jag är väldigt tacksam för våra medarbetares insatser som anpassat och skapat nya möjligheter för oss att kunna serva våra kunder. Våra produkter och tjänster används allt bredare inom industrin. Vi har säkrat industrins kapacitet och samtidigt utvecklat nya produkter, tjänster och service, i en allt mer digital värld. Vi har dessutom expanderat både på mogna marknader och till nya länder. Vi är med andra ord väl förberedda inför att samhället öppnar igen och att världsekonomin fortsätter utvecklingen framåt.

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 25 februari

Den fullständiga rapporten finns på https://allgon.se/investerare/rapporter/ 

Rapportfil [PDF]
Tillbaka