Delårsrapport januari-juni 2020

Publish Date: 27 augusti, 2020 08:30

Återhämtningen tydlig. Redo för ny expansion.
 • Allgon vidtog under kvartalet en rad åtgärder för att skydda kundernas verksamheter genom att upprätthålla produktion och service. Detta gav effekt och Allgons omsättning blev därför bättre än väntat och stannade på en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 • Parallellt har Allgon rustat verksamheten för att ha fördelar i industrins återhämtning. Efterfrågan på radiostyrning har ökat märkbart sedan slutet av april och nya kunder har tillkommit.
 • Allgon fortsätter renodlingen och målsättningen är att tre bolag ska ha avvecklats från koncernen under 2020. Kärnverksamheten industriell radiostyrning kommer då stå för 90 procent av koncernens omsättning. Allgon arbetar intensivt vidare med en tydlig plan för expansion, organiskt och via selektiva förvärv i både kompletterande segment och på nya marknader.

 

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 109,1 (128,8) MSEK, en minskning med 15,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

 • Kvartalets EBITDA uppgick till 13,8 (20,8) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 12,7 (16,1) procent.
 • Rörelseresultatet, som inkluderar en nedskrivning av goodwill för segmentet Industriell IoT om 27,1 MSEK, uppgick till -20,9 (14,2) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -19,1 (11,0) procent.
 • Kvartalets resultat uppgick till -29,7 (4,8) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,53 (0,08) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,1 (21,2) MSEK.

Januari till juni 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 249,1 (265,7) MSEK, en minskning med 6,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

 • Periodens EBITDA uppgick till 34,6 (47,2) MSEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 13,9 (17,7) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (34,0) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,4 (12,8) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -26,8 (15,5) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,48 (0,28) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,9 (42,6) MSEK.

 

VD har ordet
Återhämtningen tydlig. Redo för ny expansion.

 

Allgon mötte det andra kvartalets låga efterfrågan på ett väl genomfört sätt. Vi reagerade snabbt, säkrade leveranser och justerade ned produktionen. Allt för att skydda värden, såväl hos våra kunder som inom dotterbolagen Åkerströms och Tele Radio, och samtidigt säkerställa beredskap inför återhämtningen. Det är med tillfredsställelse jag ser att trots en minskning i omsättning har vi kunnat behålla en stabil EBITDA-marginal för radiostyrningen i kvartalet. Allgon har även bibehållit sin starka kapitalposition och ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Botten i efterfrågan såg vi den 27:e april. Sedan dess ser vi en bred återhämtning i efterfrågan. Steg för steg har vår vardag återvänt till det normala under maj och juni och sedan fortsatt även i juli och augusti. Flera kunder är tillbaka på mer normala nivåer. Andra kunder, regioner och branscher behöver mer tid för att återstarta.

Parallellt har vi fortsatt att renodla verksamheten för att öka vår kapacitet att rulla ut vår långsiktiga plan för expansion. Vi är redo att agera när olika tillfällen bjuds både i Europa och globalt.

Naturligtvis minskade Allgons omsättning under andra kvartalet på grund av pandemin. Men inbromsningen är mindre än vi befarat. Det är inte bara ett styrketecken för kvartalet utan visar också på vår förmåga att hantera snabba förändringar i efterfrågan. Vår stora breda kundbas med långa kundrelationer visar också på god stabilitet i ett pressat läge.

Starka kundrelationer
Allgon har under det andra kvartalet framför allt fokuserat på återstarten. Produktionen i Kina går nu för fullt. Vår växande produktion i Vietnam har givit oss allt fler viktiga nyckelprodukter.

Allgons kärnmarknader Sverige och övriga Europa är märkbart på väg tillbaka. Även Nordamerika har gått bättre än väntat. Efterfrågan från Asien och Australien är redan större än i fjol. I andra, för Allgon, mindre marknader, ser vi vissa tecken på återhämtning trots lokala sanktioner.

Snabba förändringar i efterfrågan är något vi på Allgon är väl rustade för. Allt för att kunna fånga unika fördelar i unika situationer. Så har vi agerat de senaste åren och månaderna. Under kvartalet har vi återigen tagit nya kunder. Det beror på att flera konkurrenter haft svårt att leverera. Då har flera för oss nya kunder hört av sig och givit oss sitt förtroende och sina uppdrag. Vi har varit snabba på att fånga upp ny efterfrågan från exempelvis skogsindustrin i England och offshore i Norge.

Radiostyrningen tålig
Återhämtningen märks bland såväl mellanstora som stora bolag, framförallt i Europa och Asien. Både inom maskiner, trävaror, stål, råvaror och kemi mm. Branscherna fordon och påbyggnad på fordon är de enda där vi noterar en påtagligt långsammare återhämtning. 

Kunden Buffalo Turbine lade en större order under maj månad. Vi har också genomfört ett strategiskt viktigt projekt med Radez-varvet i Kroatien och därtill även levererat en större order till en vindkraftstillverkare i Danmark.

Under andra kvartalet har Allgon stegvis minskat andelen korttidspermitterade. Idag är endast ett fåtal korttidspermitterade. Senaste tiden har vi börjat att rekrytera igen för att vara än mer redo inför resterande halvår. Ett styrketecken är att flera kunder redan har lagt ordrar för resten av året. Vi har också en stark säljkultur där vi tar för oss när tillfällen bjuds. Vi är samtidigt beredda på en långdragen pandemi och en eventuell andra våg.
Någon övergripande prognos kan vi däremot inte ge, eftersom vi vill vara fortsatt beredda på överraskningar i alla riktningar.

Expansionen fortsätter
Allgons långsiktiga plan för expansion ligger fast. I år tar vi definitivt steget från ett spretigt svenskt tekniskt konglomerat till ett fokuserat bolag inom radiostyrning i europeisk industri med en pågående global expansion.

Vi ser i år fortsatt goda möjligheter att expandera i nya regioner och marknader. Såsom fjolårets etableringar i Brasilien, Frankrike och Ryssland. Att mitt under pandemin lägga grunden för dessa nya verksamheter har däremot varit ovanligt krävande. Samtidigt vill vi vara startklara när efterfrågan växlar upp.

Vår plan att expandera genom att köpa kompletterande bolag kommer vi att fördjupa framöver. Vi ser flera attraktiva bolag både bland större och mindre aktörer som kan komplettera Allgon vad gäller kundbas och stark lokal organisation.

Branschen industriell radiostyrning har samtidigt ett påtagligt behov av europeisk och även en global konsolidering. För att kunna leda denna utveckling har Allgon i år renodlat koncernen. Av de fyra dotterbolag som är utanför kärnverksamheten radiostyrning har vi avvecklat hälften från koncernen. Det gäller bolagen Satsmission som har sålts och IIOX där avveckling har påbörjats under kvartalet. Målsättningen för 2020 är att Allgon ska ha renodlat industriell radiostyrning till 90 procent av verksamheten, sett till omsättning.

Det kvarvarande bolaget utanför Allgons fokusområde är Smarteq, vars robusta antenner fokuserar på samhällskritisk infrastruktur som smarta elmätare, laddstolpar, kommersiella fordon och specialfordon. Smarteq har trots det utmanande marknadsläget ökat omsättningen med 16 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Framåt fortsätter Allgon renodligen och fokuseringen på radiostyrning. Senaste årens nyöppnade marknader utvecklas enligt vår plan. Vi ser utrymme för flera nya försäljningskontor världen över och vi kommer också fördjupa vår analys när det gäller selektiva förvärv som kompletterar vår kärnverksamhet. Allgon gör sig redo för ny expansion.

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 27 augusti

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.30 CET den 27 augusti 2020.

Den fullständiga rapporten finns på https://allgon.se/investerare/rapporter/

 

Allgon AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari-juni, torsdagen den 27 augusti 2020 kl 08.30. Vi inbjuder aktiemarknad och media till en telefonkonferens där VD Johan Hårdén, Vice VD Ola Samelius samt tf CFO Cecilia Ponthan presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: torsdagen den 27 augusti kl 10.00

Presentation sker på svenska via telefon eller https://tv.streamfabriken.com/allgon-q2-2020

Den som önskar delta i konferensen via telefon ringer:

Från Sverige: 08-505 583 65

Från Storbritannien: +44-333 300 9273

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Allgons hemsida https://allgon.se
Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

 

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 380 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.

Rapportfil [PDF]
Pressmeddelande [PDF]
Tillbaka