Delårsrapport januari-mars 2020

Publish Date: 13 maj, 2020 08:30

Allgon inledde året stabilt – vidtar åtgärder för att hantera viruspandemin
  • Stabil försäljning inom industriell radiostyrning under första kvartalet 2020. Omsättningen var den högsta någonsin med en lönsamhet i nivå med fjärde kvartalet 2019. Marginalen jämfört med motsvarande period året innan påverkades negativt till följd av investeringar i personal som anställdes i slutet av 2019 för att säkerställa fortsatt tillväxt.
  • Åtgärder inledda i syfte att skydda verksamheten under Covid-19-pandemin. Besparingarna beräknas uppgå till mellan 10 och 15 procent på årsbasis 2020.
  • Allgon fortsätter renodling mot industriell radiostyrning och avyttrar Satmission till Advanced Stabilized Technologies Group (publ) vilket ger en realisationsförlust om cirka 16,7 MSEK under andra kvartalet 2020. Transaktionen medför ingen likviditetspåverkan.
  • Avvecklingen av dotterbolaget IIOX inleddes i slutet av april vilket resulterar i en nedskrivning av goodwill om 11,2 miljoner kronor som kommer belasta resultatet under andra kvartalet. Avvecklingen kommer att ge en positiv likviditets- och resultateffekt under resterande del av 2020.

 

Första kvartalet 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 150,2 (148,9) MSEK, en ökning med 0,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

  • Kvartalets EBITDA uppgick till 20,0 (27,6) MSEK, EBITDA-marginalen uppgick till 13,3 (18,5) procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (20,7) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,4 (13,9) procent.
  • Kvartalets resultat uppgick till 1,0 (10,2) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om 0,02 (0,18) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,7 (21,5) MSEK.

 

VD har ordet

Stabil start på året
Årets första kvartal inleddes starkt med all-time-high i nettoomsättning under ett kvartal där efterfrågan på våra produkter och lösningar inom affärsområdet industriell radiostyrning var god. Både Tele Radio och Åkerströms etablerade sig på en ny högre försäljningsnivå även om tidigare höga tillväxttal av av förklarliga skäl uteblev. Den stabila starten på året skapar ett förhållandevis bra  utgångsläge när vi möter en ny omvärldssituation präglad av Covid-19. Vårt huvudfokus är nu att ta oss igenom denna kris på ett så bra sätt som möjligt och samtidigt vara väl positionerade för att fortsätta ta marknadsandelar när vi är igenom krisen.

Leveranser utan störningar till kunder trots Covid-19
Vi vidtog tidigt ett flertal åtgärder för att skydda vår personal och säkra verksamhetens kontinuitet. Inledningsvis påverkade pandemin Allgons produktion med störningar i våra kinesiska fabriker under februari som en effekt av nedstängningen i Kina efter det kinesiska nyåret. Trots detta lyckades vi genomföra leveranser till våra kunder tack vare vårt decentraliserade varulager, i kombination med alternativa transportlösningar då produktionen återstartats. Detta var ett första viktigt test och kvitto på organisationens styrka och förmåga att anpassa sig till helt nya omständigheter. 

Pandemins påverkan på Allgon
Den globala industrin påverkas nu i allt högre grad av de åtgärder som vidtas runt om i världen för att begränsa Covid-19-pandemins spridning. När industriell verksamhet bromsar in eller pausas påverkar det beslutsfattande hos många företag, däribland Allgons kunder. Preliminära försäljningssiffror för april månad indikerar ett försäljningstapp på omkring 25 procent jämfört med den genomsnittliga månadsomsättningen under det första kvartalet. Det är mycket svårt att bedöma hur stor påverkan Covid-19 kommer att ha på vår försäljning på längre sikt vilket styrs av omvärldsfaktorer utanför vår kontroll. Om krisen blir utdragen kan det komma att få negativa konsekvenser för bolagets intjäning och kapitalposition. Läs mer om Covid-19 på nästa sida.    

Översyn av kostnader
Utgångsläget i början av året var, och fortsätter att vara, att rusta Allgon för fortsatt tillväxt inom industriell radiostyrning. För att skydda verksamheten och på kort sikt ta oss igenom Covid-19 vidtar vi därför kostnadsbesparande åtgärder i olika delar av gruppen. Vi har på olika sätt tillgodogjort oss stödåtgärder och statliga lättnader som erbjuds i de marknader där vi har dotterbolag. Besparingarna beräknas löpande uppgå mellan 10 till 15 procent på årsbasis. Under slutet av april inledde vi avvecklingen av IIOX som har underpresterat en längre tid. Avvecklingen av IIOX resulterar i en nedskrivning av goodwill om 11,2 miljoner kronor som kommer belasta resultatet under Q2. Åtgärden förväntas medföra årliga besparingar om cirka 5 miljoner. 

Renodling mot industriell radiostyrning
Under kvartalet fortsatte vi arbetet med Allgons strategiska renodling mot industriell radiostyrning. Affärsområdet står idag för 83 procent av koncernens försäljning. Ett steg i denna renodling är avyttringen av Satmission till ASTG som vi kommunicerade den 12 maj. Hos ASTG får Satmission ett nytt hem i ett bolag som är fokuserat på avancerade system och tjänster för satellitkommunikation. Försäljningen beräknas ge en realisationsförlust om cirka 16,7 MSEK under andra kvartalet 2020. Transaktionen medför
ingen likviditetspåverkan.

Summering
Vår stabila start på året i kombination med vidtagna kostnadsbesparande åtgärder lägger en grund för Allgon att ta sig igenom denna kris. Vi ska vara väl positionerade att tillvarata framtida tillväxtmöjligheter när marknaden återhämtar sig. Vi är ödmjuka inför de utmaningar världen just nu står inför, men ser att det finns goda förutsättningar för Allgon att ytterligare stärka positionen på längre sikt och nå vår vision att bli en global ledare inom industriell radiostyrning.

Johan Hårdén, VD & koncernchef Allgon
Stockholm, 13 maj

 

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.30 CET den 13 maj 2020.

Den fullständiga rapporten finns på https://allgon.se/investerare/rapporter/

 

Allgon AB (publ) offentliggör delårsrapport för januari-mars, onsdagen den 13 maj 2020 kl 08.30. Vi inbjuder aktiemarknad och media till en telefonkonferens där VD Johan Hårdén samt CFO Sten Hildemar presenterar och kommenterar rapporten.

Tid:

Onsdagen den 13 maj kl 10.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: 08-505 583 54

Från Storbritannien: +44-333 300 9034

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk: https://tv.streamfabriken.com/allgon-q1-2020

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Allgons hemsida https://allgon.se. Här kommer en inspelad version av telefonkonferensen också att finnas tillgänglig efter eventet.

Välkommen!

 

Om Allgon
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 390 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser.

 


Rapportfil [PDF]
Pressmeddelande [PDF]
Tillbaka