Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ)

Publish Date: 8 februari, 2021 08:30

Aktieägarna i Allgon AB (publ), org.nr 556387-9955, med säte i Stockholm, kallas härmed till extra bolagsstämma den 25 februari 2021.
 
Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Bure Equity AB (publ), som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon innehar cirka 93,2 procent av antalet utestående aktier och röster i Allgon (”Aktieägaren”). Aktieägaren har begärt sammankallandet av den extra bolagsstämman för att besluta om antalet styrelseledamöter, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande och arvode till styrelsen.
 
Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer extra bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Förutsättningar för att delta vid extra bolagsstämman
För att äga rätt att, genom förhandsröstning, deltaga vid stämman ska aktieägare:
dels   vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 februari 2021,
dels   anmäla sig hos bolaget för deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsröstningsformuläret är bolaget tillhanda senast den 24 februari 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd den 19 februari 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför extra bolagsstämman den 25 februari 2021. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
 
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.allgon.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
 
Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 24 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, märkt ”Extra Bolagsstämma”. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anmalanextrastamma@allgon.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.
 
Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Rätt att begära upplysningar
Enligt vad som följer av 7 kap 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan komma att inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Kronborgsgränd 7, 164 46 Kista, märkt ”Extra Bolagsstämma” eller till anmalanextrastamma@allgon.se, senast måndag 15 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Allgons huvudkontor och på www.allgon.se senast lördag 20 februari 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 56 222 597 B-aktier i bolaget vilka berättigar till en (1) röst per aktie på stämman och inga A-aktier i bolaget. Totalt finns därmed 56 222 597 aktier i bolaget vilket motsvarar 56 222 597 röster på stämman. Per dagen för denna kallelse innehar bolaget inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1) Val av ordförande vid stämman.
2) Val av protokolljusterare.
3) Upprättande och godkännande av röstlängd.
4) Godkännande av dagordning.
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
7) Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:
a) Sophie Hagströmer (styrelseledamot),
b) Trolle Sahlström (styrelseledamot,
c) Sophie Hagströmer (styrelseordförande).
8) Fastställande av styrelsearvode.
 
Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Bolagets styrelse har föreslagit att Anders Björkman, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Val av protokolljusterare (punkt 2)
Till justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet föreslås advokat Jesper Schönbeck vid Advokatfirman Vinge, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 6)
Aktieägaren har föreslagit att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 7)
Aktieägaren har föreslagit nyval av Trolle Sahlström och Sophie Hagströmer som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare har Aktieägaren föreslagit att Sophie Hagströmer väljs till ordförande för styrelsen.
 
Mot bakgrund av att styrelseledamot Per Nordlander meddelat att han avser avgå kommer styrelsen, om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, att bestå av: Sophie Hagströmer (ordförande), Trolle Sahlström, Anders Björkman, Ingalill Östman, Björn Lindblom och Anna Stålenbring.

Sophie Hagströmer (ny styrelseledamot och ordförande). Född 1980. Civilingenjör Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola. Investment Director på Bure Equity. Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot i BioLamina och Bure Growth.
 
Trolle Sahlström (ny styrelseledamot). Född 1988. BSc Business Adminsitration, University of Bath. Investment Manager på Bure Equity. Övriga uppdrag inkluderar styrelseledamot i Mercuri International Group och ScandiNova Systems.

Fastställande av styrelsearvode (punkt 8)
Aktieägaren föreslår att styrelsearvode utgår oförändrat till kvarvarande styrelseledamöter och att inget styrelsearvode utgår till nyvalda styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Övrig information
Styrelsens fullständiga förslag inkluderas i denna kallelse och kallelsen kommer att finnas tillgänglig på bolagets adress samt på www.allgon.se. Samtliga handlingar kommer att skickas till de aktieägare som så begär och som meddelar sin postadress till bolaget. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Allgons huvudkontor och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på www.allgon.se.
För information om hur dina personuppgifter behandlas se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
 
_____________
 
Stockholm, februari 2021
Allgon AB (publ)
Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma i Allgon AB (publ)
Tillbaka