Kommentar från Allgon med anledning av Bures pressmeddelande

Publish Date: 5 februari, 2021 08:45

Bure Equity AB (publ) (”Bure” eller ”Budgivaren”) har genom pressmeddelande den 22 december 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 13,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Bure har idag offentliggjort utfallet av Erbjudandet. Efter utgången av Erbjudandets acceptfrist innehar Bure sammanlagt 52 394 906 aktier och röster i Allgon, motsvarande cirka 93,2 % av totalt antal aktier och röster i Allgon. Med anledning av detta har Bure förklarat Erbjudandet ovillkorat och meddelat att Erbjudandet fullföljs.

Fullföljandet av Erbjudandet aktualiserar en ägarförändring (Eng. Change of Control Event) i enlighet med villkoren för bolagets utestående obligationer 2018/2022 (ISIN SE0011282649). Enligt pressmeddelandet som Bure har offentliggjort avser dock Bure att verka för att påkalla en förtida frivillig inlösen (Eng. early voluntary redemption) av Allgons utestående obligationslån i enlighet med villkoren för obligationslånen.

Allgon noterar detta och avser att återkomma med närmare information om sådan förtida frivillig inlösen när begäran har erhållits från Bure och ytterligare information finns att tillgå.

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl. 08:45 (CET).

Kommentar från Allgon med anledning av Bures pressmeddelande
Tillbaka