Kommentar från styrelsen för Allgon med anledning av Bures offentliga uppköpserbjudande

Publish Date: 22 december, 2020 17:26

Idag, den 22 december 2020 offentliggjorde Bure Equity AB (publ) (“Bure” eller “Budgivaren”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 13,50 kronor kontant per aktie (”Bures Erbjudande”). Det totala värdet av Bures Erbjudande, baserat på samtliga emitterade och utestående aktier i Allgon, uppgår till cirka 759 miljoner kronor.[1]

Ett offentligt uppköpserbjudande för samtliga aktier i Allgon mot ett vederlag om 10,75 kronor per aktie offentliggjordes av Latour Industries AB (”Latour”) den 14 december 2020 (”Latours Erbjudande”). Styrelsen[2] offentliggjorde samtidigt sin rekommendation av Latours Erbjudande. Styrelsens rekommendation i sin helhet samt en länk till Latours Erbjudande finns att tillgå på Allgons webbplats.

Styrelsen noterar att Bures Erbjudande är 2,75 kronor per aktie eller omkring 25,6 procent högre än Latours Erbjudande och kommer tillsammans med sina rådgivare Erneholm Haskel och Vinge att utvärdera Bures Erbjudande. Därefter kommer styrelsen att offentliggöra sitt formella uttalande om Bures Erbjudande så snart som möjligt, dock senast två veckor före utgången av acceptperioden. Styrelsen har inte blivit kontaktad av Bure med anledning av Bures Erbjudande innan dess offentliggörande eller i övrigt getts möjlighet att ta ställning till Bures Erbjudande, men kan dock redan nu konstatera att de ser positivt på att Bures Erbjudande är högre än Latours Erbjudande.

För ytterligare information om Bures Erbjudande och dess villkor hänvisas till Bures pressmeddelande som offentliggjordes idag den 22 december 2020 samt den fullständiga erbjudandehandlingen som förväntas offentliggöras omkring den 8 januari 2021. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på Bures webbplats samt via en länk från Allgons webbplats.

Stockholm den 22 december 2020

Styrelsen för Allgon AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Anders Björkman
Styrelseordförande Allgon
anders.bjorkman@allgon.se
070 770 00 77

[1] Baserat på totalt 56 222 597 utestående aktier i Bolaget.
[2] Styrelseledamoten Per Nordlander har ej deltagit i beredningen av ärendet till följd av dennes anknytning till Verdane Capital som åtagit sig att acceptera Latours Erbjudande på vissa villkor. Styrelsens ordförande Anders Björkman innehar 6 600 aktier i Allgon. Anders Björkman är även styrelseordförande i bolaget Ovzon AB, i vilket Bure äger cirka 11,3 procent av aktierna. Mot denna bakgrund ska det noteras att Anders Björkman inte på något sätt samverkar med Bure i samband med Bure Erbjudandet eller på annat sätt kan anses ha en intressekonflikt. Styrelseledamot Anna Stålenbring innehar 10 000 aktier i Allgon. Anna Stålenbring är även styrelseledamot i Troax Group AB (publ) ("Troax)". Latour Industries indirekta aktieägare, Investmentaktiebolaget Latour (publ), äger cirka 30,1 procent av aktierna i Troax. Mot denna bakgrund ska det noteras att Anna Stålenbring inte på något sätt samverkat med Latour Industries i samband med Latour Erbjudandet eller på annat sätt kan anses ha en intressekonflikt.

Kommentar från styrelsen för Allgon med anledning av Bures offentliga uppköpserbjudande
Tillbaka