Uttalande från styrelsen för Allgon med anledning av Bures offentliga uppköpserbjudande

Publish Date: 8 januari, 2021 14:00

Allgons styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Bures offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen[1] för Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

Bure Equity AB (publ) (”Bure” eller ”Budgivaren”) har genom pressmeddelande den 22 december 2020 lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 13,50 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Erbjudandet offentliggjordes efter att Latour Industries AB (publ) den 14 december 2020 offentliggjorde ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon mot ett vederlag om 10,75 kronor kontant per aktie (”Latourbudet”). Latourbudet återkallades den 4 januari 2021.

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga emitterade och utestående aktier i Allgon, uppgår till cirka 759 miljoner kronor[2] och representerar en premie om cirka:

  • 63,8 procent i förhållande till stängningskursen på First North om 8,24 kronor den 11 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Latourbudet;
  • 21,1 procent i förhållande till stängningskursen om 11,15 kronor på First North den 21 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
  • 67,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 8,08 kronor för aktierna under de 30 handelsdagarna som närmast föregick offentliggörandet av Latourbudet den 14 december 2020; samt
  • 77,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 7,62 kronor för aktierna under de 180 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Latourbudet den 14 december 2020.

Enligt den tidplan som Budgivaren presenterat i budpressmeddelandet beräknas acceptperioden löpa från och med den 11 januari 2021 till och med den 1 februari 2021. Budgivaren har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden i Erbjudandet.

Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Allgon accepterar Erbjudandet i sådan utsträckning att Bure blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Allgon, att inga omständigheter föreligger som Bure inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, och som väsentligt negativt påverkar, eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Allgons omsättning, resultat, likviditet, eget kapital eller tillgångar, och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Bure acceptabla villkor. Budgivaren har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor i Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Budgivarens budpressmeddelande från den 22 december 2020 samt till den erbjudandehandling som kommer att offentliggöras av Budgivaren omkring den 8 januari 2021.

Allgon har anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Styrelsens utvärdering och rekommendation

Styrelsen har inom ramen för sin utvärdering av Erbjudandet beaktat ett antal faktorer inkluderande, men inte begränsade till, Allgons nuvarande strategiska och finansiella position, rådande marknadsförhållanden och utmaningar på respektive marknad där Bolaget bedriver verksamhet samt Bolagets förväntade framtida utveckling, möjligheter och relaterade risker. Styrelsen har även övervägt Bolagets förutsättningar på medellång till lång sikt baserat på ledningens affärs- och strategiplan. Styrelsen har vidare utgått från sådana värderingsmetoder som normalt används för att utvärdera offentliga erbjudanden avseende noterade bolag och har däribland beaktat hur priset i Erbjudandet värderar Allgon i förhållande till jämförbara noterade bolag och hur priset står sig i förhållande till jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, samt aktiemarknadens förväntningar avseende Bolaget. I samband med styrelsens utvärdering av Latourbudet inhämtades även ett värderingsutlåtande enligt vilket det lägre Latourbudet ansågs skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Allgon

Allgon har under senare år utvecklats från en mindre företagsgrupp med fokus på antenner till en global leverantör av kompletta lösningar för industriell radiostyrning. Idag har Allgon en internationell struktur med försäljning och service genom ett globalt nätverk av dotterbolag och återförsäljare, vilket utgör en stabil plattform för fortsatt framtida tillväxt av omsättning och lönsamhet, framförallt inom industriell radiostyrning. Det finns samtidigt risker med verksamheten som måste beaktas i förhållande till potentialen, vilka främst utgörs av risker förknippade med konkurrerande teknologier till radiostyrning och genomförandet av Bolagets affärsplan. Allgon har därutöver påverkats negativt av utbrottet av Covid-19 och har periodvis mött en lägre efterfrågan på dess produkter och tjänster som ett resultat av pandemin under 2020. Vidare bedöms den pågående andra vågen av pandemin skapa viss osäkerhet kring återhämtningen av den allmänna ekonomin och efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster under 2021. De negativa finansiella effekterna av Covid-19 har kunnat minskas genom kostnadskontroll och kostnadsminskningar i Bolagets verksamhet.

Utvärdering av erbjudandet

Erbjudandet om 13,50 kronor per aktie i Bolaget representerar en premie om cirka 63,8 procent i förhållande till stängningskursen på First North om 8,24 kronor den 11 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Latourbudet, 21,1 procent i förhållande till stängningskursen om 11,15 kronor på First North den 21 december 2020, som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, 67,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 8,08 kronor för aktierna under de 30 handelsdagarna som närmast föregick offentliggörandet av Latourbudet den 14 december 2020; samt 77,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om cirka 7,62 kronor för aktierna under de 180 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Latourbudet den 14 december 2020.

Styrelsen är av uppfattningen att Erbjudandet representerar en marknadsmässig budpremie. Styrelsen noterar även den låga likviditeten i Allgons aktie och den möjlighet som Erbjudandet ger aktieägare att realisera sin investering, samtidigt som Bure öppnat för en potentiell möjlighet för Bolaget att fortsatt vara noterat. Styrelsen har även fått information från aktieägare i Allgon representerande 49,3%[3] av utestående aktier att de avser att acceptera Erbjudandet.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Bure har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet förväntas ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Bures strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. Bure har därvid uttalat att:

Bure stödjer till fullo Allgons globala strategi med fokus på utveckling av ny teknik och målet att bli marknadsledande inom industriell radiostyrning. Bure har därför för närvarande inte för avsikt att genomföra större förändringar och inga beslut om förändringar har fattats avseende Allgons strategiska planer, framtida verksamhet, sysselsättning, de platser där Allgon bedriver sin verksamhet, Allgons ledning och anställda eller deras anställningsvillkor.”

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att kommentera detta ytterligare.

Styrelsens rekommendation

Som nämnts i den rekommendation som styrelsen offentliggjorde med anledning av Latourbudet den 14 december 2020, har styrelsen en stark tro på Allgons långsiktiga framtidsutsikter med nuvarande strategi och affärsplan och ser potential för ytterligare värdetillväxt. I samband med styrelsens utvärdering av Latourbudet inhämtades även ett värderingsutlåtande enligt vilket det lägre Latourbudet ansågs skäligt ur ett finansiellt perspektiv. Styrelsen anser följaktligen att Erbjudandet är skäligt samt bättre återspeglar det långsiktiga fundamentala värdet av Allgon. Styrelsen har under sin utvärdering av Erbjudandet beaktat att det är positivt för Bolaget att en välkänd och långsiktig investerare kan bli ny huvudägare och på så sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling samt att Erbjudandet endast är villkorat av att Bure blir ägare till mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Allgon. Bures befintliga innehav i Allgon uppgår till motsvarande cirka 11,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.[4]

Mot bakgrund av ovanstående anser därför Allgons styrelse att villkoren för Erbjudandet är skäliga och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Bures offentliga uppköpserbjudande.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion vid tvist som uppkommer med anledning av detta uttalande

Stockholm den 8 januari 2021

Styrelsen för Allgon AB (publ)

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2021 kl. 14:00 (CET).

[1] Styrelseledamoten Per Nordlander har ej deltagit i beredningen av ärendet till följd av dennes anknytning till Verdane Capital som sedan tidigare åtagit sig att acceptera Latourbudet.
[2] Baserat på att totalt antal aktier i Allgon är 56 222 597.
[3] Information har erhållits från Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult AB, Bertil Görling och Ola Samelius genom bolag, tillika Allgons vice verkställande direktör och Tele Radio i Lysekil ABs (Bolagets till omsättning största dotterbolag) verkställande direktör.
[4] Per den 22 december 2020 uppgick Bures innehav till 6 310 924 aktier i Allgon, motsvarande cirka 11,2 procent av det totala antalet aktier i Allgon. Förvärven av dessa aktier ägde rum under perioden 14–21 december 2020.

Uttalande från styrelsen för Allgon med anledning av Bures offentliga uppköpserbjudande
Tillbaka