Uttalande från styrelsen för Allgon med anledning av Latour Industries offentliga uppköpserbjudande

Publish Date: 14 december, 2020 08:30

Allgons styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Latour Industries offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund
Detta uttalande görs av styrelsen[1] för Allgon AB (publ) (”Allgon” eller ”Bolaget”) i enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

Latour Industries AB[2] (”Latour” eller ”Budgivaren”) har genom pressmeddelande idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till Budgivaren mot ett vederlag om 10,75 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga emitterade och utestående aktier i Allgon, uppgår till cirka 604 miljoner kronor[3] och representerar en premie om cirka:

  • 30,5 procent jämfört med stängningskursen om 8,24 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 december 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • 33,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 8,08 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • 41,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,62 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Enligt den tidplan som Budgivaren presenterat i budpressmeddelandet beräknas acceptperioden löpa från och med idag den 14 december 2020 till och med den 22 januari 2021. Budgivaren har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden i Erbjudandet.

Fullföljandet av Erbjudandet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Allgon accepterar Erbjudandet i sådan utsträckning att Latour blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Allgon och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Latour acceptabla villkor. Budgivaren har förbehållit sig rätten att helt eller delvis frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor i Erbjudandet.

Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult AB, Bertil Görling och Ola Samelius genom bolag, tillika Allgons vice verkställande direktör och Tele Radio i Lysekil ABs (Bolagets till omsättning största dotterbolag) verkställande direktör, vilka tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 49,3 procent av samtliga aktier i Allgon, har på sedvanliga villkor åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till Budgivarens budpressmeddelande från idag den 14 december 2020 samt till den erbjudandehandling som kommer att offentliggöras av Budgivaren omkring den 14 december 2020.

Styrelsen för Allgon har, efter skriftlig begäran från Budgivaren, tillåtit Budgivaren att genomföra en begränsad bekräftande företagsutvärdering (så kallad due diligence) i samband med förberedelserna för Erbjudandet. I samband med denna företagsutvärdering har Budgivaren även träffat Bolagets företagsledning. Budgivaren har inom ramen för denna företagsutvärdering inte erhållit någon insiderinformation om Bolaget.

Allgon har anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen även anlitat PwC för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet (en så kallad fairness opinion), vilket bifogas detta uttalande. För uppdraget avseende värderingsutlåtandet erhåller PwC ett fast arvode som inte är beroende av budvederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida Erbjudandet fullföljs.

Styrelsens utvärdering och rekommendation
Styrelsen har inom ramen för sin utvärdering av Erbjudandet beaktat ett antal faktorer inkluderande, men inte begränsade till, Allgons nuvarande strategiska och finansiella position, rådande marknadsförhållanden och utmaningar på respektive marknad där Bolaget bedriver verksamhet samt Bolagets förväntade framtida utveckling, möjligheter och relaterade risker. Styrelsen har även övervägt Bolagets förutsättningar på medellång till lång sikt baserat på ledningens affärs- och strategiplan. Styrelsen har vidare utgått från sådana värderingsmetoder som normalt används för att utvärdera offentliga erbjudanden avseende noterade bolag och har däribland beaktat hur priset i Erbjudandet värderar Allgon i förhållande till jämförbara noterade bolag och hur priset står sig i förhållande till jämförbara transaktioner, budpremier i tidigare offentliga uppköpserbjudanden, samt aktiemarknadens förväntningar avseende Bolaget.

Allgon
Allgon har under senare år utvecklats från en mindre företagsgrupp med fokus på antenner till en global leverantör av kompletta lösningar för industriell radiostyrning. Idag har Allgon en internationell struktur med försäljning och service genom ett globalt nätverk av dotterbolag och återförsäljare, vilket utgör en stabil plattform för fortsatt framtida tillväxt av omsättning och lönsamhet, framförallt inom industriell radiostyrning. Det finns samtidigt risker med verksamheten som måste beaktas i förhållande till potentialen, vilka främst utgörs av risker förknippade med konkurrerande teknologier till radiostyrning och genomförandet av Bolagets affärsplan. Allgon har därutöver påverkats negativt av utbrottet av Covid-19 och har periodvis mött en lägre efterfrågan på dess produkter och tjänster som ett resultat av pandemin under 2020. Vidare bedöms den pågående andra vågen av pandemin skapa viss osäkerhet kring återhämtningen av den allmänna ekonomin och efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster under 2021. De negativa finansiella effekterna av Covid-19 har kunnat minskas genom kostnadskontroll och kostnadsminskningar i Bolagets verksamhet.

Utvärdering av erbjudandet
Erbjudandet om 10,75 kronor per aktie i Bolaget representerar en premie om cirka 30,5 procent jämfört med stängningskursen om 8,24 kronor för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 december 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet och 33,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 8,08 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Styrelsen är av uppfattningen att Erbjudandet representerar en marknadsmässig budpremie. Styrelsen noterar även den låga likviditeten i Allgons aktie och den möjlighet som Erbjudandet ger aktieägare att realisera sin investering.

Styrelsen har vidare beaktat värderingsutlåtandet från PwC, enligt vilket Erbjudandet är skäligt för Bolagets aktieägare ur ett finansiellt perspektiv (baserat på de antaganden och överväganden som redovisas i värderingsutlåtandet).

Rekommendationen stöds vidare av att styrelsen, utöver de proaktiva kontakter som tagits med andra möjliga budgivare i samband med Erbjudandet, har kontaktats av ett flertal icke offentliggjorda intressenter under de senaste 24 månaderna, utan att detta har resulterat i ett offentligt uppköpserbjudande.

Enligt Takeover-reglerna ska styrelsen, baserat på vad Latour har uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet förväntas ha på Bolaget, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om Latours strategiska planer för Bolaget och de effekter som dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Bolaget bedriver sin verksamhet. Latour har därvid uttalat att:

Latour Industries består av sex helägda portföljbolag samt en minoritetsinvestering, vilka samtliga har egna produkter inom olika högteknologiska inriktningar och tydlig tillväxtpotential. Allgon kommer utgöra ett nytt helägt affärsområde vars verksamhet kommer bedrivas som en självständig enhet inom Latour Industries. Latour Industries stödjer till fullo Allgons strategi att, genom global expandering samt investering i och utveckling av ny teknik, bli marknadsledande inom industriell radiostyrning. Därtill kommer Allgon att gynnas av en accelererad tillväxt genom Latour Industries ägande. Latour Industries planer för den framtida verksamheten och den allmänna strategin innehåller för närvarande inga väsentliga förändringar avseende de platser där Bolaget bedriver verksamhet eller dess anställda, inklusive deras anställningsvillkor.”

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har ingen anledning att kommentera detta ytterligare.

Styrelsens rekommendation
Styrelsen har en stark tro på Allgons långsiktiga framtidsutsikter med nuvarande strategi och affärsplan och ser potential för ytterligare värdetillväxt. Erbjudandet reflekterar inte fullt ut det fullständiga långsiktiga fundamentala värdet av Allgon. Styrelsen noterar samtidigt att det finns risker med verksamheten och Bolagets tillväxtmöjligheter i ljuset av rådande marknadsomständigheter. Styrelsen har även under sin utvärdering av Erbjudandet beaktat att fyra av Bolagets största enskilda aktieägare på sedvanliga villkor har åtagit sig att acceptera Erbjudandet samt att det är positivt för Bolaget att en välkänd och långsiktig investerare kan bli ny huvudägare och på så sätt bidra till Bolagets fortsatta utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående anser därför Allgons styrelse att villkoren för Erbjudandet är skäliga och rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Latours offentliga uppköpserbjudande.

Detta uttalande ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Svensk domstol har exklusiv jurisdiktion vid tvist som uppkommer med anledning av detta uttalande.

Stockholm den 14 december 2020

Styrelsen för Allgon AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Anders Björkman
Styrelseordförande Allgon
anders.bjorkman@allgon.se
070 770 00 77

[1] Styrelseledamoten Per Nordlander har ej deltagit i beredningen av ärendet till följd av dennes anknytning till Verdane Capital som åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
[2] Latour Industries AB ägs av Investment AB Latour och utgör ett av fem rörelsedrivande helägda affärsområden. Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och byggnadsautomation.
[3] Baserat på totalt 56 222 597 utestående aktier i Bolaget.

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2020 kl. 08:25 (CET).

Om Allgon
Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 19 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, som certified adviser. 

Uttalande från styrelsen för Allgon med anledning av Latour Industries offentliga uppköpserbjudande
Allgon Fairness Opinion (svenska)
Tillbaka